• Pozvánka

     • Pozývame Vás dňa 9. 6. 2022 (štvrtok) na rodičovské združenie a v rámci neho na zaujímavú prednášku

      Mgr. Karla Opravila

      na tému komunikácia vo vzťahu

      • rodič – dieťa,
      • rodič -  škola,
      • alebo ako pomôcť dieťaťu zvládať problémy súvisiace so vzdelávaním, resp. iné aktuálne problémy, ktoré Vás zaujímajú.

      Začiatok 16,30 hod. v jedálni ZŠ.

     • Oznámenie

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania5/2022  majú žiaci 2. stupňa

      v stredu 18. 5. 2022 riaditeľské voľno.

     • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23

     • Termín podania žiadosti o prijatie: od 01. mája 2022 do 31. mája 2022.

      Priebeh zápisu

      Vyzdvihnutie Žiadosti o prijatie – od 1. 5. 2022:

      • osobne v budove MŠ v čase od 10,00 do 12,00 hodiny  alebo poobede od 14,45 do 15,45 hod.,
      • alebo stiahnuť a vytlačiť Žiadosť o prijatie a Vstupný dotazník na webovej stránke školy v časti O škole -Tlačivá na stiahnutie.

      Doručenie žiadosti o prijatie:

      • v pracovné dni do 12,00 hod.,
      • v stredu 18. 5. 2022 v čase 15,30 – 17,00.

      Rozhodnutie o prijatí

      • Riaditeľka školy zverejní dátum vyzdvihnutia rozhodnutí o prijatí, resp. iný spôsob ich doručenia rodičom.
      • Rozhodnutia o prijatí vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur do 30. 6. 2022.  

      Žiadosť o prijatie musí spĺňať:

      1. pravdivo vyplnené všetky údaje v Žiadosti aj vo Vstupnom dotazníku (bydlisko dieťaťa  a oboch zákonných zástupcov dieťaťa),

      2. podpisy obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa,

      3. vyjadrenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní,

      4. v prípade dieťaťa so špeciálnymi vv potrebami rodič upozorní a doloží vyjadrenie CPPP a P.

      TLAČIVÁ

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Borský Svätý Jur

      Vstupný dotazník pre novoprijaté deti do MŠ

      Podmienky prijatia detí do MŠ

        

     • Oznámenie

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania9/2022 bude vyhlásené

      v stredu 6. 4. 2022 riaditeľské voľno pre 2. stupeň ZŠ.

     • ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2022 - 2023

     • Milí rodičia a budúci prváci!

      Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 26. apríla 2022 v čase od 14:00 – 16:00 hod. na 1. poschodí  ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur.

      Zákonní zástupcovia dieťaťa sú povinní prihlásiť dieťa, ktoré k 31.8.2022 dosiahne 6 rokov, t. j. vek na  plnenie  povinnej školskej dochádzky v ZŠ, i  dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

      Na zápis prídu dieťaťom obaja zákonní zástupcovia dieťaťa (aj v prípade rozvedených rodičov).

      Prinesú:

      1.  Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ podpísané obidvoma rodičmi, 

      2. Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023 podpísané obidvoma rodičmi; podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa na prihláške sa nevyžaduje len v prípade, ak:

      • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností (doložiť doklad, napr. neoverenú kópiu rozhodnutia súdu...),
      • ak jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (doložiť potvrdenie od všeobecného lekára),
      • ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, predloží vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu,

      3. Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ,

      4. platné občianske preukazy,

      5. rodný list dieťaťa,

      6. 11,00 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry),

      7. v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa – doložiť doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

      8. v prípade predčasného zaškolenia - doložiť tlačivo Žiadosť o predčasné zaškolenie + vyjadrenia CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a dorast,

      9. v prípade odkladu školskej dochádzky - doložiť Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky + vyjadrenia CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a dorast (vyjadrenia doručí najneskôr do 15. júna 2022),

      10.zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doložia Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna 2022.

      TLAČIVÁ 

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

      Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023

      Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ

      Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

      Žiadosť o predčasné zaškolenie

      Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

      Písomné vyhlásenie k podpisovaniu písomností

      Iné

      Pomôcky pre 1. ročník  

      Budúci prvák by mal vedieť 

     • Prerušenie prevádzky - pokračovanie

     • Vzhľadom na aktuálnu situáciu je prevádzka školskej jedálne a materskej školy prerušená do konca

      týždňa, do piatka 25. 2. 2022 vrátane.

      Činnosť oboch zariadení bude obnovená po jarných prázdninách  7. marca 2022.

     • Začiatok vyučovania 10. 1. 2022

     • Oznamujeme, že otvorenie školy po vianočných prázdninách 10. 1. 2022 sa týka všetkých žiakov

      základnej školy, detí materskej školy, prevádzky školskej jedálne a školského klubu detí.

      Je potrebné:

      • prekrytie dýchacích ciest rúškom u všetkých žiakov okrem detí v materskej škole,
      • zabezpečiť  dieťaťu náhradné rúško a papierové vreckovky,
      • v pondelok pri nástupe do školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Ag samotesty

      Boli doplnené pre všetkých žiakov a je potrebné si ich v škole vyzdvihnúť.

      Organizácia školy vzhľadom na šírenie vírusu

      Riadi sa školským semaforom ako v čase pred vianočnými prázdninami (viď usmernenie nižšie).

      Súbory na stiahnutie:

      Príloha č. 1 - Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

       

       

       

                 

     • Pozdrav

     •  

       

       

       

       

       

       

      V mene všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ želáme v tomto sviatočnom čase pokoj, pohodu a radosť.

      Mgr. Alena Olšovská

     • Upresnenie dodávke samotestov

     • Pri objednávaní samotestov sme nevedeli, že budú dodané iné testy – inej značky a v iných počtoch v jednom balení. Chýbajúce počty sme doobjednali a v januári budú dodané.

     • Oznámenie - samotesty

     • Oznamujeme rodičom, že antigénové samotesty, ktoré ste si objednali, si môžete vyzdvihnúť
      v škole ráno 7,30 – 8,00 hod. a poobede 15,30 – 16,30. hod.
      Na jednu rodinu obdržíte jeden balík samotestov v počte 5 kusov.

     • Aktuálne

     • Oznamujeme rodičom, že od pondelka 29. 11. 2021 je obnovená prevádzka školskej jedálne a materskej školy.

      Žiaci 1. stupňa sa budú učiť 4 hodiny tak, aby sa stihli naobedovať a Kuklovania stihli autobus 12,10 hod.

      Organizáciu ďalších dní oznámime v priebehu pondelka v závislosti od zloženia a počtu žiakov a vyučujúcich.

      Držte sa!

     • Oznámenie

     •    Oznamujeme rodičom detí MŠ a žiakov ZŠ, pre karanténu je od pondelka prerušená prevádzka školskej jedálne. Z tohto dôvodu bude prerušená aj výchovná činnosť v materskej škole a školskom klube detí. Žiaci základnej školy sa budú vzdelávať v skrátenom režime do 11,40.

         O zmenách, resp. obnovení prevádzky ŠJ, materskej školy a školského klubu detí vás budeme včas informovať.

     • Rodičom detí materskej školy

     •    Vzhľadom na vysoký počet detí s príznakmi vírusového ochorenia zvažujeme prerušenie výchovnej činnosti v materskej škole od pondelka 22. 11. 2021 (po vyhodnotení situácie v pondelok ráno).

        Zároveň upozorňujeme rodičov, aby neposielali deti s príznakmi začínajúceho vírusového ochorenia (nádcha, kašeľ,...) do materskej školy z dôvodu rýchleho šírenia nákazy medzi zdravé deti. V opačnom prípade je chorobnosť v MŠ dlhodobá a u niektorých detí opakovaná.

     • Usmernenie v súvislosti so šírením covidu

     • V súvislosti s nárastom počtu pozitívnych osôb na covid v prostredí okolia školy, resp. kontaktov s nimi pripomíname v zmysle Školského semaforu základné pravidlá:

      1. ak je v domácnosti žiaka niekto v karanténe bez covidu, chodí žiak do školy,
      2. ak je žiak označený lekárom ako úzky kontakt (má niekoho chorého doma, bol v styku s pozitívnym), zostáva v karanténe 10 dní od prvých klinických príznakov pozitívnej osoby, resp. 2 dni pred jej testovaním; v prípade negatívneho výsledku PCR testu vykonaného na 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou trvá karanténa 7 dní,
      • rodič túto skutočnosť oznámi škole (triednemu učiteľovi, vedeniu školy),
      • karanténa sa nevzťahuje na výnimky z karantény (očkovaní alebo po prekonaní covidu do 180 dní),
      1. ak je žiak pozitívny, zostáva doma, rodič kontaktuje lekára alebo RÚVZ a riadi sa ich usmerneniami,
      2. samotestovanie domácimi Ag testami nie je smerodatné, po ňom musí nasledovať testovanie Ag testom v MOM alebo PCR testom.

      Prerušenie vyučovania v triedach

      Trieda ide do 10-dňovej karantény v prípade, že sa v nej vyskytol žiak, resp. zamestnanec s ochorením na covid.

      Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Predkladá ho žiak škole po prerušení vyučovania, ktoré trvalo viac ako 3 po sebe nasledujúce dni vrátane soboty a nedele.

      Súbory na stiahnutie:

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       

     • Materská škola – školský rok 2021-2022

     • Nástup detí v novom školskom roku:

      2. 9. 2021 v budove MŠ.

      Čas: 6,45 – 8,00 hod.

      Pokyny pre rodičov:

      • predloženie tlačiva Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe a každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, (Príloha č. 1)
      • dieťaťu prinesie prezúvky (nie šľapky, žabky a pod. – podpísané menom dieťaťa)
      • pyžamko – podpísané,
      • vrecko do skrinky tiež podpísané menom a priezviskom dieťaťa,
      • hygienické vreckovky – 1 bal.

      Každú neprítomnosť dieťaťa v MŠ oznámi rodič osobne u triednych učiteliek, resp. telefonicky na čísle 034 7772129 do 8.00 hod. Kontaktovať možno aj na čísle 0915 450 378 alebo mailom na zastupkynamsbsj@gmail.com.

      Súbory na stiahnutie:

      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Protiepidemiologické opatrenia v škole

     •    V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami v škole a na základe usmernení nadriadených orgánov informujeme rodičov a verejnosť s postupmi školy v prípade zhoršovania epidemiologickej situácie:

            1. Covid-19 – manuál,

            2. pokyny pre rodičov:

      • rodič zabezpečí dieťaťu na každý deň minimálne 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky,
      • rešpektuje pokyny riaditeľky školy pre zabezpečenie opatrení na zaistenie ochrany zdravia detí a žiakov v školskom roku 2021-2022,
      • po prechode do oranžovej fázy predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1),
      • rodič môže ospravedlniť žiaka z dôvodu choroby na dobu 5 po sebe nasledujúcich dní, na ďalšie dni musí predložiť potvrdenie lekára o chorobe, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť,
      • v prípade podozrenia na covid-19 u žiaka, v prípade nariadenia karantény žiakovi lekárom alebo RÚVZ a v prípade potvrdenia ochorenia na covid-19 rodič informuje bezodkladne školu,

            3. Odporúčania rodičom:

      • odporúčame predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2),
      • odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie covid-19 doma Ag testami; tieto budú rodičom distribuované v krátkom čase.

      Súbory na stiahnutie:

      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Príloha č. 2 - Oznámenie o výnimke z karantény

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

       

     • Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 2. polrok

     • V zmysle platnej legislatívy a usmernení nadriadených orgánov pre hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov v období dištančnej formy vyučovania a na ne nadväzujúcu štandardnú situáciu (prezenčná forma vyučovania) uvádzame nasledovné:

      1. v 1. ročníku sa priebežne i  na konci roka hodnotí slovne,
      2. v predmetoch, ktoré sa na základe obmedzenia školského vyučovania v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu nevyučovali a žiaci z nich nie sú hodnotení, bude na konci roka na vysvedčení uvedené „absolvoval“, „neabsolvoval“,
      3. ak sa pre závažné objektívne príčiny (napr. choroba, resp. iné objektívne dôvody, pre ktoré nebolo možné získať dostatok podkladov pre hodnotenie) žiak za 2. polrok nehodnotí, rozhodne riaditeľka školy o náhradnom termíne pre hodnotenie, ktoré sa realizuje najneskôr do 2 mesiacov od skončenia 2. polroka,
      4. ak žiak nesplnil požiadavky vyučovacieho procesu v období dištančného vyučovania zo subjektívnych príčin, nezúčastňoval sa vyučovania ani nevypracovával úlohy, ktoré mu boli posielané, pričom zákonný zástupca bol o situácii informovaný, a po nástupe na prezenčné vyučovanie nenastala zmena v prístupe k vyučovaniu (neplní si povinnosti vyplývajúce zo školského poriadku), bude na konci roka hodnotený známkou nedostatočný s celkovým prospechom neprospel,
      5. ak žiak na konci roka dosiahne neprospech najviac z dvoch predmetov, môže riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu povoliť vykonanie opravnej skúšky komisionálne,
      6. hodnotenie správania sa realizuje v zmysle všeobecne platných pravidiel – školského poriadku základnej školy.

      Pri celkovom hodnotení žiakov sa zohľadňuje náročnosť mimoriadnych podmienok a kritériá hodnotenia boli prerokované v pedagogickej rade.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 10339