• Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 2. polrok

     • V zmysle platnej legislatívy a usmernení nadriadených orgánov pre hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov v období dištančnej formy vyučovania a na ne nadväzujúcu štandardnú situáciu (prezenčná forma vyučovania) uvádzame nasledovné:

      1. v 1. ročníku sa priebežne i  na konci roka hodnotí slovne,
      2. v predmetoch, ktoré sa na základe obmedzenia školského vyučovania v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu nevyučovali a žiaci z nich nie sú hodnotení, bude na konci roka na vysvedčení uvedené „absolvoval“, „neabsolvoval“,
      3. ak sa pre závažné objektívne príčiny (napr. choroba, resp. iné objektívne dôvody, pre ktoré nebolo možné získať dostatok podkladov pre hodnotenie) žiak za 2. polrok nehodnotí, rozhodne riaditeľka školy o náhradnom termíne pre hodnotenie, ktoré sa realizuje najneskôr do 2 mesiacov od skončenia 2. polroka,
      4. ak žiak nesplnil požiadavky vyučovacieho procesu v období dištančného vyučovania zo subjektívnych príčin, nezúčastňoval sa vyučovania ani nevypracovával úlohy, ktoré mu boli posielané, pričom zákonný zástupca bol o situácii informovaný, a po nástupe na prezenčné vyučovanie nenastala zmena v prístupe k vyučovaniu (neplní si povinnosti vyplývajúce zo školského poriadku), bude na konci roka hodnotený známkou nedostatočný s celkovým prospechom neprospel,
      5. ak žiak na konci roka dosiahne neprospech najviac z dvoch predmetov, môže riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu povoliť vykonanie opravnej skúšky komisionálne,
      6. hodnotenie správania sa realizuje v zmysle všeobecne platných pravidiel – školského poriadku základnej školy.

      Pri celkovom hodnotení žiakov sa zohľadňuje náročnosť mimoriadnych podmienok a kritériá hodnotenia boli prerokované v pedagogickej rade.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10342