• Zápis prvákov v školskom roku 2021 - 2022

     • Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2021 – 2022 sa uskutoční v období 19. 4. – 30. 4. 2021 bez prítomnosti zákonných zástupcov. Do školy treba doručiť vyplnené tlačivá Žiadosť o zápis do 1. ročníka a Dotazník k zápisu do 1. ročníka formou:

      • poštou,
      • mailovou poštou,
      • osobne v škole medzi 9,00 – 11,00 hod.

      Zdroj tlačív na stiahnutie

      Webová stránka školy 

      https://zsbsj.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie

      Prílohy

      1. Vyjadrenie, odporučenie CPPP a P v prípade, že má dieťa odloženú povinnú školskú dochádzku, doručí rodič do 4 týždňov po skončení mimoriadnej situácie.
      2. Overenie údajov uvedených v dotazníkoch sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie.
      3. V prípade zhromaždenia všetkých potrebných náležitostí rozhodne riaditeľka školy o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do 15. 6. 2021.

        

     • Otvorenie školy

     • Oznamujeme rodičom žiakov 1. stupňa, že v zmysle usmernení nadriadených orgánov sa od 12. 4. 2021 žiaci 1. stupňa začínajú vyučovať prezenčne.

      Podmienky otvorenia školy:

      • otvorenie školy sa týka plošne všetkých žiakov 1. stupňa, pri vstupe žiaka do školy sa vyžaduje Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a kópia testu s negatívnym výsledkom platným nie viac ako 7 dní,
      • povinnosťou u detí je rúško,
      • od pondelka bude v prevádzke aj školský klub detí.
      • žiadame rodičov, aby vzhľadom na náročnosť organizácie v pondelok ráno mali potrebné tlačivá pripravené; v prípade problémov si ich môžu vyzdvihnúť v škole v piatok od 10,00–12,00.

      Školská dochádzka

      Ak sa žiak nebude zúčastňovať prezenčnej formy vyučovania z dôvodu, že zákonný zástupca nepredloží test alebo z iného subjektívneho dôvodu, bude jeho neúčasť na prezenčnej forme výuky zohľadnená ako ospravedlnená za podmienky, že rodič do 5 dní nadviaže kontakt so školou ohľadne jeho vzdelávania doma formou vypracovávania úloh, inak bude neprítomnosť braná ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Ak tak neurobí v trvaní 15 dní, bude škola informovať ÚPSV a R Senica.

      Príloha – Čestné vyhlásenie nové - predkladá sa vždy pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-13-5-2021/

     • Prijímanie detí do MŠ

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      1. Pre školský rok 2021/2022 sa podávajú v čase od 1. mája 2021 do 31. mája 2021.
      2. Podávanie žiadostí  sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí (vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu).
      3. Prednostne budú prijímané deti s povinnosťou absolvovať predprimárne vzdelávanie.

      Forma doručenia

      1. Poštou

      2. Prostredníctvom e-mailu

      3. Osobne v priestoroch školy v čase od 9,00 do 11,00 hod. za dodržania hyg. opatrení

      Prílohy žiadosti

      • Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa
      • V prípade dieťaťa so špeciálnymi vých.-vzdel. potrebami vyjadrenie CPPP a P

      Zdroj tlačiva žiadosti

      Webová stránka školy

      https://zsbsj.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie
       

     • Oznámenie – otvorenie školy

     • Oznamujeme, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 2. 3. 2021 a  na základe komunikácie s rodičmi žiakov 1. stupňa a rodičov detí materskej školy sa od 8. 3. 2021 otvára škola:

      • pre prezenčné vyučovanie žiakov 3. ročníka, ktorých rodičia nemajú možnosť pracovať z domu alebo ktorí nemajú podmienky pre dištančný spôsob výuky,
      • deti materskej školy, ktorých rodičia musia pracovať prezenčne.

      Podmienkou pre začiatok prezenčnej formy vyučovania sú:

      1. negatívny test jedného zo zákonných zástupcov,
      2. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

       

      Príloha:

      Čestné vyhlásenie 11a – rodičia detí, ktorí nemajú podmienky pre dištančnú formu vyučovania

      Čestné vyhlásenie 11c – rodičia, ktorí musia pracovať prezenčne.

       

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

     • Otvorenie školy – oznámenie

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa, že od pondelka 8. 2. 2021 sa škola neotvára, žiaci zostávajú na dištančnom vzdelávaní z nasledovných dôvodov:

      1. nepriaznivá pandemická situácia - podľa informácií od rodičov detí MŠ a ZŠ nárast pozitívnych prípadov infekcie v rodinách,

      2. v prípade otvorenia školy predpokladáme, že nenastúpia všetky deti a bol by problém vzdelávať deti, ktoré zostanú doma;

      za obdobie dištančného vzdelávania na 1. stupni sa podarilo „zabehnúť“ systém práce so žiakmi, ktorý by sa v prípade, že nenastúpia do školy všetci, rozbil,

      3. výskyt pozitivity medzi pedagogickými zamestnancami v materskej škole.

      Z uvedených dôvodov zostávajú škola a školské zariadenia zatvorené do odvolania.

     • Oznámenie

     • Oznamujeme, že vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a na odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici pokračuje výchovno-vzdelávací proces základnej školy v mimoriadnom režime a všetci žiaci sa vzdelávajú dištančne. Prerušená je naďalej aj prevádzka materskej školy a školskej jedálne.

      Od 27. 2. – 7. 3. sú jarné prázdniny. Veríme, že po ich skončení sa vráti život školy do bežného režimu a všetci sa stretneme v škole.

      Aj v nasledujúcom období želáme veľa síl a trpezlivosti!

     • OTESTUJ SI SVOJE VEDOMOSTI: Kvíz - Slepá mapa Slovenska

     • Spoločnosť Sorger.sk, Vám s radosťou predstavuje nový Kvíz - Slepá mapa Slovenska. Cieľom kvízu je prehĺbenie a overenie vedomostí o Slovensku.

      Kvíz vytvorili na základe osnov 8. a 9. ročníka ZŠ v predmete geografia. Pri tvorbe kvízu  spolupracovali s učiteľmi geografie 2. stupňa ZŠ.

      Vedomosti si žiaci môžu otestovať až v troch rôznych oblastiach - mestá, povrch (nížiny, kotliny, pohoria) a vodstvo (rieky, vodné nádrže, kúpele) Slovenska. Slepé mapy sú dostupné vo farebnej reliéfnej verzií a v klasickej bielej slepej mape. Vďaka rôznym stupňom obtiažností je kvíz užotočný aj pre nižšie ročníky na testovanie a prehlbovanie vedomostí o geografii Slovenska. 

      Odkaz na kvíz: https://www.sorger.sk/skoly/kviz-slepa-mapa-slovenska

     • Polročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 8. 1. 2021 a s platnosťou od 11. 1. 2021 bola prerušená prevádzka škôl a školských zariadení, t. zn. aj žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú dištančne; 2. stupeň sa vzdeláva dištančne od 26. 10. 2020.

      Aktuálna legislatíva

      • Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a k celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu
      • Zákona č. 93/2020 Z.z. (novela z. č. 245/2008)
      • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok
      • Rozhodnutie ministra zo 4. 11. 2021.

      Pravidlá polročného hodnotenia vých.-vzdelávacích výsledkov žiakov

      S ohľadom na aktuálnu situáciu v školstve, na situáciu v priebehu vzdelávania našich žiakov a v zmysle aktuálnych opatrení vydaných ministerstvom školstva boli dňa 25. 1. 2021 na zasadnutí pedagogickej rady  prerokované a schválené nasledovné pravidlá polročného hodnotenia výsledkov žiakov:

      • polročná klasifikácia sa uzatvára k 31. 1. 2021,
      • v prvom ročníku sú žiaci hodnotení slovne,
      • v prípadoch získania nedostatočných, resp. žiadnych podkladov potrebných na hodnotenie a klasifikáciu žiaka využije učiteľ možnosť odložiť jeho klasifikáciu k 31. 3. 2021 (žiaka, resp. predmet komplexne),
      • v zmysle dodatku ku Školskému poriadku na rok 2020 - 2021 nehodnotíme výchovy, informatiku a techniku známkou,
      • dochádzku v polročnom hodnotení zaratávame oficiálne za obdobie prezenčnej výučby (do 21. 10. 2020), dochádzku (najmä problematickú a spornú) za obdobie dištančného vzdelávania si vedú triedni učitelia,
      • v polročnom hodnotení neukladáme z objektívnych dôvodov výchovné opatrenia,
      • výpisy klasifikácie za 1. polrok dostanú žiaci pri nástupe do školy, v prípade záujmu môžu o ne požiadať zákonní zástupcovia prostredníctvom triednych učiteľov.

       

      Poznámka

      Dištančné vyučovanie sa realizuje jednotne prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, v ojedinelých prípadoch prostredníctvom aplikácií v mobilných zariadeniach.

       

      Borský Sv. Jur 25. 1. 2021                                                    Mgr. Alena Olšovská, riad.

     • Začiatok vyučovania po zimných prázdninách

     • Po skončení zimných prázdnin vzhľadom na stav v šírení sa epidémie koronavírusu pokračuje od 11. 1. 2021 do odvolania vyučovanie v zmysle nariadení a usmernení nadriadených orgánov nasledovne:

      • 1. stupeň ZŠ začína vyučovanie dištančnou formou; žiaci postupujú podľa pokynov a usmernení triednych učiteliek,
      • 2. stupeň v dištančnej forme výučby pokračuje podľa pôvodného rozvrhu,
      • pre deti materskej školy, ktorých rodičia pracujú v povolaniach kritickej infraštruktúry bude otvorené jedno oddelenie materskej školy.

      Je nám ľúto, že sa nestretneme v škole. Dúfame, že ste všetci zdraví a že sa tento zvláštny stav skoro skončí. A deťom na prvom stupni želáme, aby sa rýchlo skamarátili s počítačom a aby ich  učenie sa s pomocou počítača bavilo.

     • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov detí z materskej školy

     • V zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, ostatných nadriadených orgánov a podľa aktuálneho stavu pandemického šírenia COVIDU - 19 sa MŠ otvárajú  pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia, požiarnici, vojsko) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia do zamestnania dochádzať. 

      Ak spĺňate určené podmienky, prosíme o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do MŠ od 11.1.2021.                                                                                                                       

      Záujem je treba nahlásiť  do štvrtka 7.1.2021 do 10,00 hod. na adrese zastupkynamsbsj@gmail.com

      sms  0915 450 378 (p.Stahlová).

      Uvedomujeme si náročnosť situácie pre nás všetkých, preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie. 

       

       

       

       

     • Aktuálne informácie k možnému nástupu do školy

     • Organizácia nástupu do školy sa podľa posledných informácií bude riadiť Covid automatom ministerstva zdravotníctva (pozri https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf). Vyplýva z neho, že za určitých podmienok sa môžu vrátiť žiaci 2. stupňa do školy len s platným testom, pre žiakov 9. triedy je nástup na prezenčnú formu vyučovania povinný.

      Testovanie v dňoch 7. -  9. 1. 2021, ktorého sa zúčastní žiak a jeden zákonný zástupca, je dobrovoľné. Žiaci, ktorí sa testovania nezúčastnia, budú pokračovať vo vyučovaní on line.

     • Aktuálne informácie

     •  

       

      Na základe uznesenia vlády z 22. 10. 2020 a rozhodnutia ministra školstva z 23. 10. 2020 uvádzame aktuálne informácie:

      • od pondelka 26. 10. 2020 prešiel 2. stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania; žiakom, ktorí sa nemajú možnosť vzdelávať formou IKT, budú zasielané učebné materiály v papierovej podobe prostredníctvom OÚ Kuklov; v tejto súvislosti uvádzame, že od septembra sa realizovalo aktualizačné vzdelávanie učiteľov a vzdelávanie žiakov v oblasti práce s aplikáciou, ktorú škola pri dištančnom vzdelávaní využíva; vyučuje sa podľa upraveného rozvrhu hodín;

      dištančná forma vzdelávania je povinná, žiaci, ktorí sa nezúčastnia, budú ospravedlnení na základe preukázateľných dôvodov,

      • 1.stupeň, ŠKD a materská škola pokračujú v prezenčnej forme vzdelávacieho a výchovného procesu,
      • prerušená je záujmová činnosť detí.

       

      Jesenné prázdniny

       

                  Z dôvodu celoplošného testovania sa aktualizuje a rozširuje termín jesenných prázdnin – vždy piatok a pondelok pred testovaním a po ňom: 30. 10. 2020, 2. 11. 2020, 6. 11. a 9. 11. 2020.

                  O ďalších dôležitých aktualizáciách vás budeme včas informovať.

     • O z n á m e n i e

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ Senica je Základná škola Borský Svätý Jur – 2. stupeň od 21. 10. 2020 do 31. 10. 2020 v karanténe. Komunikovať so žiakmi, resp. rodičmi budú triedni učitelia a príslušní vyučujúci zaužívanými komunikačnými kanálmi.

     • MŠ_ Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom materskej školy

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom materskej školy

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

       

      Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

      Na začiatku nového školského roka je potrebné, aby ste priniesli vypísané tlačivo "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka" v ktorom prehlasujete, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19 ani iného akútneho ochorenia (príloha č. 2).  

       

      Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.1).

       

      Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021:

      - zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (dodržiavať povinnosť nosenia rúšok),

      - celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,

      - pri vstupe je umiestnená bezdotyková dezinfekcia na ruky . Je povinnosťou zákonného zástupcu, aby sebe a dieťaťu dezinfikoval ruky pred vstupom do vnútorných priestorov,

      - zákonný zástupca dieťa v šatni prezlečie a odvedie pedagogickému zamestnancovi do triedy. Učiteľka môže vykonať zdravotný filter aj s meraním teploty,

      - dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,

      - v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,

      - rešpektuje zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek iného materiálu z domáceho prostredia.

      - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      - povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,

      - pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Odporúčame, aby sa rodičia zdržiavali v areáli MŠ minimálne,

      - zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. Rezervné rúško ostáva stabilne v skrinke, neprenášate ho domov,

      - v priebehu celého dňa byť dostupný na telefóne, ak by sa zhoršil zdravotný stav dieťaťa,

      - ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID – 19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

       

      Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID – 19 majú smerovať ku implementácii odporúčaní verejného zdravotníctva založené na princípe ROR -–Rúško, Odstup, Ruky.

      Rúško – opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch.

      - pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška,

      - v miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

       Odstup – opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít.

      -  zamestnanci podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu,

      - v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi organizuje v exteriéri, predovšetkým v areáli MŠ. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

      Ruky – opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      - umývadlá sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk; poháriky, zubné pasty a kefky sa nepoužívajú,

      - osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových / vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

      Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.

       

      Ďakujeme, spoločne to zvládneme. Teší sa na Vás celý kolektív MŠ.

       

      Tlačivá na stiahnutie:

     • Organizácia školského roka 2020 – 2021 v súvislosti s prevenciou COVID-u

     • Súčasťou sú i prílohy vo Worde:

      - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      1. Školský rok 2020 – 2021 začína 2. 9. 2020 (streda) o 8,00 hod. v triedach. Povoľuje sa  prítomnosť len jedného zákonného zástupcu žiakov 1. ročníka s rúškom.
      2. Od 3. 9. 2020 prebieha riadne vyučovanie s dodržaním zvýšených hygienických opatrení.
      3. Od 3.9. 2020 pracuje školský klub detí za zvýšených hygienických opatrení.
      4. 3. 9. 2020 (štvrtok) budú žiaci dostávať učebnice na školský rok.

       

      Zvýšené hygienické opatrenia

      1. Do 14. 9. 2020 povinnosť nosiť rúško pre žiakov 2. stupňa, žiaci stupňa len mimo triedy, pre pedagogických zamestnancov odporučenie nosiť rúško alebo štít.
      2. Do 14. 9. 2020 bude vyučovanie prebiehať v aktualizovanom režime: nebudú sa spájať žiaci z rôznych tried, žiaci budú trvalo vo svojej učebni, cez prestávky budú v triedach; organizácia školy bude prebiehať bez organizovania hromadných akcií.
      3. Do 14. 9. 2020 bude pracovať školský klub detí len na úrovni 1. a 2. triedy, pre žiakov 3. a 4. triedy začína ŠKD od 17. 9. 2020.
      4. Do 20. 9. 2020 sa nebude využívať telocvičňa.
      5. V interiéri školy aj pri čakaní ráno pred hlavnou budovou minimalizovať vzájomný kontakt.
      6. V škole je zabezpečená v zmysle odporúčaní  dezinfekcia rúk, priestorov, priame a časté vetranie priestorov.
      7. V zmysle nariadení a odporúčaní bude upravený režim stravovania v školskej jedálni.
      8. Pri akýchkoľvek príznakoch infekcie dýchacích ciest, podozrení na ochorenie COVID-19 je zákaz vstupu do budovy, pri zistení podozrenia v interiéri školy je žiak izolovaný v miestnosti a sú kontaktovaní rodičia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      9. Žiaci sú priebežne upozorňovaní na dodržiavanie pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      Rodičia a zákonní zástupcovia

      1. Vychovávajú deti k dodržiavaniu hygienicko-epidemiologických pravidiel (nosenie rúška, časté umývanie rúk, dodržiavanie odstupov, pravidlá pri kašľaní a kýchaní).
      2. Zabezpečí pre dieťa 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.
      3. Rešpektuje a dodržiava pokyny riaditeľky školy súvisiace so zvýšenými hygienickými opatreniami.
      4. Pri nástupe dieťaťa do školy predloží Dotazník a vyhlásenie (Príloha č.3 ) a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, že jeho dieťa neprejavuje príznaky ochorenia a nemá karanténne opatrenie (Príloha č. 4).
      5. V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19 informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
      6. Pri nariadení karantény lekárom alebo regionálnym hygienikom je povinnosťou informovať školu a dieťa je z vyučovania vylúčené.

       

      Pozn.:

      • podrobné informácie nájdete na stránke MŠV a Š SR

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

      • v prípade, že rodičia nemajú možnosť vytlačiť Prílohu č. 3, môžu si ju vyzdvihnúť v škole vo štvrtok 27. 8. a v piatok 28. 8.    9,00 – 11,00 hod.

       

     • Pokyny k prevádzke školy od 1. 6. 2020

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva zo dňa  22. 5. 2020 otvára ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur prevádzku s nasledovnými organizačnými pokynmi:

      1. prevádzka základnej školy sa obnovuje pre žiakov 1. – 5. ročníka v nádväznosti na zisťovaný záujem rodičov,
      2. žiaci prídu do školy v čase: 7.50 žiaci z Kuklova, 8.10 žiaci z Borského Sv. Jura; priebežne sa bude realizovať ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk); prinesú si so sebou prezuvky, žiaci 1.-5. ročníka budú pracovať v skupinách s maximálnym počtom 20, skupiny sa nebudú meniť;
      3. pri prvom príchode do školy odovzdá rodič (dieťa) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia; odovzdá ho aj vtedy, ak žiak preruší pobyt v škole na viac ako 3 dni,
      4. rodič zabezpečí dieťaťu hygienické papierové vreckovky a dve rúška – jedno  náhradné, jedno bude mať žiak pri pohybovaní sa mimo svojej skupiny,
      5. do školy nesmie vstúpiť žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, kožné vyrážky a iné príznaky ochorenia),
      6. zakázaný je vstup do školy rodičom a iným osobám, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Organizácia výchovno-vyučovacieho procesu v škole, prevádzky školskej jedálne a hygienicko-epidemiologické opatrenia budú upresnené prvý deň  nástupu žiakov do školy v zmysle usmernení a pokynov nadriadených orgánov.

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia si stiahnete tu na webovej stránke školy, resp. môžete vyzdvihnúť v škole v dňoch 27. 5. – 29. 5  (streda – piatok) od 9.00 – 12.00 hod.

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • Milí rodičia,

       

      1.6. 2020 ukončujeme prerušenie prevádzky a  „otvárame“ materskú školu.

      Pre rodičov, ktorí v našom prieskume potvrdili záujem, sú určené tieto pokyny :

       

      • Prevádzka zariadenia bude max. 9 hodín denne, od 6.45 do 15.45 hod.

      • Príchod detí od 6,45 do 8,00 hod.

      • Do/zo škôlky dieťaťa prichádza/odchádza v sprievode jednej osoby žijúcej v spoločnej   domácnosti.

      • V priestoroch MŠ sa zdržiava minimálne, rešpektuje usmernenia zamestnancov MŠ ( limitovaný počet detí a dospelých v šatni, ostatní budú čakať vo vestibule alebo vonku).

      Pri vstupe do budovy MŠ je potrebné použiť dezinfekciu, sprevádzajúci dieťa  musí mať rúško a dodržuje všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia.

       • Rodič pred nástupom dieťaťa do zariadenia (alebo prerušení dochádzky na 3 a viac dní) podpíše vyhlásenie o zdravotnom stave.

      • Každé ráno budú deti prechádzať zdravotným filtrom a meraním teploty.

      • Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa sa podpisuje denne v MŠ (tlačivo bude umiestnené v skrinke dieťaťa).

       

      • Deti budú rozdelené do skupín max. po 15.

       

      •  Vytvorené skupiny sa nebudú meniť, ak ich počet výrazne poklesne, zlúčia sa až v ďalšom týždni.

      • Deti v rámci svojej skupiny nemusia nosiť rúška. Rodič však musí zabezpečiť, aby malo dieťa jedno rezervné rúško v skrinke. 

      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény – podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19.

      • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie: rozlúčky s deťmi, besiedky, výlety, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 10326