• Profil školy

  • Názov: Základná škola s materskou školou

   Sídlo: Hviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur

   Zriaďovateľ: Obec Borský Svätý Jur

   Forma: právny subjekt

   IČO: 37837036

   DIČ: 2021622856

   Kontakty: 034 7772129 – materská škola, školská jedáleň         

   Kontakty: 034 7772146 - základná škola                                      

                   riaditelka2@gmail.com

   Riaditeľka: Mgr. Alena Olšovská

   Zástupca riaditeľky pre základnú školu: Mgr. Jozef Baláž

   Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu: Mgr. Beata Stahlová

   Výchovný poradca: Mgr. Katarína Ježková

   Školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy: materská škola, školská jedáleň, školský klub detí

    

   Všeobecne o škole

   základná škola

   cca 150 žiakov

   13 kvalifikovaných vyučujúcich, 1 kvalifikovaná vychovávateľka v školskom klube detí

   vyučovanie cudzích jazykov: anglický jazyk povinne od 3. triedy, nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk od 6. triedy

   mimoškolská činnosť

   • 13 záujmových krúžkov rôzneho zamerania, dobré predpoklady pre športovú prípravu – systematická práca v oblasti športu v rámci športových krúžkov a činnosti atletického oddielu pri základnej škole, dosahovanie výborných výsledkov v okresných až celoslovenských športových súťažiach, v atletike i súťažiach medzinárodnej úrovne 
   • „Škola roka“ 2009 a 2013, ocenenie v rámci vyhodnotenia 5-tich najlepších škôl do 300 žiakov na Slovensku
   • činnosť detského folklórneho súboru Juránek – deti od najmenšieho veku (3-14 rokov), bohatý repertoár z oblasti folklóru, reprezentácia školy i obce, v rámci súboru i práca s rodičmi a priateľmi folklóru (organizovanie spoločných pobytov v letných táboroch)

   škola je zapojená do projektov

   • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, operačný program Vzdelávanie
   • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
   • Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, využitie hodín Tv
   • TIMSS 2015 – zisťovanie zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 5. ročníka
   • E-testovanie9

   materiálne podmienky pre prácu

   • budova školy a 2 pavilóny (telocvičňa s priľahlými priestormi a pavilón pre MŠ, jedáleň a školskú dieľňu)
   • 2008-2009 rekonštrukcia hlavnej budovy a pavilónu s MŠ s jedálňou (eurofondy)
   • skvalitňovanie podmienok pre prácu postupnou rekonštrukciou priestorov: zrekonštruovaný interiér telocvične a priľahlých soc. zariadení a kabinetov, rekonštrukcia elektro, postupné budovanie kabinetov, učebne varenia, revitalizácia areálu školy vysádzaním okrasných rastlín, drevín a starostlivosť o ne
   • postupné vybavenie tried novým nábytkom 
   • okrem kmeňových učební tried (9) dve učebne IKT, štyri interaktívne tabule, špeciálna učebňa na vyučovanie fyziky, chémie, knižnica, postupné vybavenie učební IK technikou
   • dve trávnaté ihriská s rozlohou hádzanárskych, jedno volejbalové ihrisko
   • možnosť využitia areálu školy na šport i oddych
   • postupná rekonštrukcia vonkajších priestorov: pergola vedúca do pavilónu MŠ a jedálne, chodníky

   školský klub detí

   • združuje deti 1. stupňa ZŠ
   • kvalifikovaná vychovávateľka
   • spolupráca s vyučujúcimi 1. i 2. stupňa

   materská škola

   • priestory pavilónu spolu so školskou jedálňou
   • kapacita dvoch tried, stopercentná naplnenosť (45 detí)
   • 4 kvalifikované učiteľky
   • spolupráca so základnou školou - využívanie priestorov ZŠ (telocvičňa, učebňa IKT, odborná pomoc v oblasti využívania IKT)
   • postupné skvalitňovanie materiálnych podmienok pre prácu rekonštrukciou priestorov a vybavovaním pomôckami a IK technikou (interaktívna tabuľa, PC pre administratívne práce i pre prácu s deťmi)
   • rozširovanie možností pre činnosť detí MŠ: budovanie vonkajšej zastrešenej otvorenej plochy

   školská jedáleň

   • rekonštrukciou tejto časti pavilónu vznikli priestory modernej školskej kuchyne a jedálne s možnosťou využívania na organizovanie školských akcií
   • cca 135 stravníkov z radov detí, zamestnancov
   • možnosť stravovania cudzích stravníkov

   Koncepcia rozvoja školy     - ppt.  

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 600