• Zloženie RADY  ŠKOLY pri ZŠ s MŠ

   Rada školy pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 21. apríla 2016.

   P.č.

   Meno a priezvisko

   Funkcia

   Zvolený za

   1

   PaedDr. Phdr. Peter Mráz, PhD.

   predseda

   rodičov ZŠ

   2

   Ing. art. Branislav Blažek

   podpredseda

   delegovaný za zriaďovateľa

   3

   Mgr. Adriana Oršulová

   člen

   pedagogických zamestnancov MŠ

   4

   Mgr. Elena Hušková

   člen

   pedagogických zamestnancov ZŠ

   5

   Simonne  Dérerová

   člen

   nepedagogických zamestnancov

   6

   Ing. Martina Macejková

   člen

   delegovaný za zriaďovateľa

   7

   Zuzana Balejová

   člen

   delegovaný za zriaďovateľa

   8

   Marta Hromkovičová

   člen

   rodičov MŠ

   9

   Andrej Nemček

   člen

   rodičov MŠ

   10

   Bc. Lucia Holúbková

   člen

   rodičov ZŠ

   11

    Mgr. Lucia Lopatníková

   člen

   rodičov ZŠ

    

   Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje spoločné dobro a záujmy zriaďovateľa, žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. Plní funkciu verejnej kontroly a posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

   Zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ  : 

   Mgr. Elena Hušková

   Zástupca  pedagogických  zamestnancov MŠ :

   Mgr. Adriána Oršulová

   Zástupca nepedagogických   zamestnancov :

   Simonne  Dérerová

   Zástupca  rodičov MŠ  :

   Andrej Nemček

   Zástupcovia rodičov ZŠ   :

   Bc. Lucia  Holúbková

   Mgr. Lucia Lopatníková

   PaedDr. Phdr. Peter Mráz, PhD. -  predseda

   Zástupcovia obecného zastupiteľstva :

   Marta Hromkovičová

   Zuzana Balejová

   Ing. art. Branislav Blažek - podpredseda

   Ing. Martina  Macejková

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 82