• Výchovné poradensvo

  • Výchovná poradkyňa: Mgr. Katarína Ježková

   Konzultačné hodiny: denne (okrem stredy) od 12.30 hod.-13.30 hod.

                                   utorok od 13.00 hod.-15.00 hod.

                                   V prípade potreby podľa dohody.

   Hlavné úlohy a poslanie výchovného poradcu

   • Výchovný poradca plní aj úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania (problémového a delikventného vývinu detí, profesijnej orientácie žiakov).
   • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a rodičom – zákonným zástupcom dieťaťa.
   • Venuje špeciálnu pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so špecifickými poruchami učenia, deťom s nadaním a talentovaným deťom
   • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
   • Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.
   • V úzkej spolupráci s CPPP a P, vedením školy a triednymi učiteľmi koordinuje proces integrácie detí so ŠVVP do bežných tried, priebežne prehodnocuje pokroky a úspechy či neúspechy integrácie.

   Psychologické vyšetrenie žiaka

   • Návrh podáva škola na základe podnetu rodiča alebo triedneho učiteľa, podmienkou je súhlas zákonného zástupcu.
   • Návrh vypĺňa výchovný poradca a triedny učiteľ.
   • Rodič svojím podpisom dáva na vyšetrenie súhlas.

   Začlenenie žiaka

   1. Rodič na základe odporučenia CPPP a P podáva žiadosť o začlenenie svojho dieťaťa (tlačivo poskytne škola).
   2. Žiadosť o integráciu prerokováva pedagogická rada a schvaľuje riaditeľka školy.
   3. Žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho pánu, ktorý vypracováva príslušný učiteľ v spolupráci s výchovnou poradkyňou a pošle ho na posúdenie prísl. CPPP a P; oboznámi s ním rodiča, resp. rodič vyjadrí podpisom súhlas.
   4. Informácie, problémy, nejasnosti,... o stave vzdelávania žiaka podáva výchovná poradkyňa na základe konzultácie s triednym učiteľom.

   Hlavné úlohy a poslanie a kariérneho poradcu

   • Kariérny  poradca plní úlohy aj školského poradenstva v oblasti profesijnej orientácie žiakov
   • Informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách
   • Poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu so ŠVS
   • Poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch
   • Spracováva údaje o dosiahnutej úspešnosti  žiakov v prijímaní na SŠ, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie a predkladá ich na pedagogických radách a na pracovných poradách v CPPPaP
   • Zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva 
   • V ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur sú pozícia výchovného poradcu a kariérneho poradcu zlúčené.

                                           DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

                              POZOR - ZMENY V PRIJÍMACOM KONANÍ NA STREDNÉ ŠKOLY !!!

   Od 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

   Zákonný zástupca odošle vyplnenú prihlášku prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

   VIAC: https://www.minedu.sk/data/att/21709.pdf

   Celý harmonogram prijímacieho konania nájdete na : https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

    

   www.svs.edu.sk (termíny, naplnenosť, zoznamy, štatistiky, kritériá prijímacích skúšok, ...)

   www.ucimenadialku.sk (aktuálne usmernenia ministra školstva, dôležité termíny, ...)

   www.potrebyovp.sk (systém duálneho vzdelávania – všetky potrebné informácie a materiály)

   www.dualnysystem.sk (ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania)

   http://mapaskol.iedu.sk (prehľad stredných škôl Slovenska)

   www.trendyprace.sk (prognózy vývoja na trhu práce – pri ktorých odboroch je najvyššia šanca nájsť si prácu, ktoré odbory sú najlepšie platené, ktoré zamestnania majú najväčšiu perspektívu v budúcnosti, ...)

   www.istp.sk (informácie o voľných pracovných miestach, diagnostika profilu človeka, ...)

   www.sustavapovolani.sk (národná sústava povolaní, aké sú požiadavky na vedomosti a zručnosti zamestnancov v jednotlivých povolaniach, ...)

   Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9 2022

   Riadny termín Testovania 9 2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

   Náhradný termín externého testovania sa uskutoční 21. apríla 2022.

   viac: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760

   Podľa § 154 ods. 5 školského zákona „(5) Účasť škôl na monitorovaní a hodnotení kvality výchovy a vzdelávania je povinná.“. Podľa § 155 ods. 5 a 7 školského zákona „(5) Externého testovania žiakov základnej školy sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; žiaci podľa § 97 ods. 5 školského zákona sa externého testovania môžu zúčastniť. viacej: Testovanie_T9_a_T5__2022.pdf

   Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5 2022

   18. 5. 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

   PISA

   Program medzinárodného hodnotenia žiakov (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ)

   Do hlavného merania PISA 2022, ktoré sa uskutoční v termíne 27.4. 2022 budú zaradení všetci žiaci našej školy, ktorí navštevujú 7. a vyšší ročník a narodili sa v roku 2006.

   Viac o tomto testovaní nájdete na stránke NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/o-merani-pisa

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 339