• Profil verejného obstarávateľa

    V zmysle §22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len VO) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur na svojej internetovej stránke  "Profil verejného obstarávateľa",  v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa VO, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľ školy a ekonóm v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní vedúci zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií. 

    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

    Názov: Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur

    Adresa: 908 79

    IČO:37837036

    DIČ: 2021622856

    Kontaktné osoby:

    Mgr. Alena Olšovská, tel. 0918801091, e-mail: riaditelka2@gmail.com 

    V uvedenom profile škola zverejňuje nasledovné informácie:

    Elektronické aukcie

    Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

    Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

    Informácie podľa § 44 zákona

    Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

    Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

    Číslo zákaz-ky

    Dátum
    zverejnenia
    zákazky

    Predmet zákazky

    Predpokladaná
    hodnota zákazky
    (v € bez DPH)

    Dátum (termín) zadania zákazky (uzavretia zmluvy)

    Kontaktná osoba
    verejného obstarávateľa, číslo telefónu, e-mail

    1

    30.6.2014

     Rekonštrukcia podláh v triedach

    11 700

    1.7.2014

    riaditelka2@gmail.com

    2

    30.6.2014

     Školský nábytok do tried

     8 850

    1.7.2014

    riaditelka2@gmail.com

    3

    30.6..2014

     Nábytok do kabinetu

    2 562

    1.7.2014

    riaditelka2@gmail.com

    4

    30.6.2014

     Dvere do tried

    1069,04

    1.7.2014

    riaditelka2@gmail.com

               

    PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

    • Nadlimitná zákazka

    • Podlimitná zákazka

    • Prieskum trhu - § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 162