• Poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

   • Právo na prístup k informáciám má každá fyzická alebo právnická osoba

    Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.

    Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.

    Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.

    Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

    Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

    Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov – úplné znenie.

    Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáci – tlačivo 

    Povinné zverejňovanie informácií

    Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

    1. spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry, 
    2. miesto, čas a spôsob, akým je možné získavať informácie o možnosti podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, 
    3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
    4. postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
    5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje a ktoré i upravujú práva a povinnosti FO a PO vo vzťahu k povinnej osobe, 
    6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré sa vyberajú za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ s MŠ: 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 161