• Vnútorný priadok školského klubu detí

   • a) Školský klub detí riadi riaditeľka školy, vých.-vzdel. činnosť riadi vychovávateľka ŠKD.

    b) ŠKD tvoria 2 oddelenia, dochádzka detí je buď pravidelná, alebo deti prichádzajú a odchádzajú podľa potreby, vždy však po dohode s rodičmi (písomnej).

    c) Prevádzka klubu trvá 11,45 – 16,30.

    e) ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou Školského poriadku.

    f) Žiaci sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej prihlášky vždy na 1 školský rok, budúci prváci pri zápise.

    Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD

    a) VV činnosť ŠKD zameraná na činnosti oddychového, záujmového a rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie.

    b) Záujmová činnosť sa uskutočňuje prevažne v útvaroch záujmového charakteru – vychádzky, výlety, krúžky, pričom sa deťom umožňuje i účasť na iných formách záujmovej činnosti mimo školy.

    c) Organizovaním činnosti umožniť deťom čo najviac času tráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu (výlety, šport, vychádzky).

    d) V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vychovávateľky starostlivo vypracujú úlohy, opakujú si učivo – nevyrušujú sa navzájom.

    e) Súčasťou činnosti ŠKD je i stravovanie v školskej jedálni: žiaci do nej prichádzajú slušne, čistí, správajú sa slušne, správne stolujú pod dohľadom vychovávateľkym, z jedálne odchádzajú spoločne.

    f) Na záujmovú a rekreačnú činnosť detí v ŠKD sa využívajú i špeciálne učebne: učebňa informatiky, telocvičňa, ihriská, kuchynka,..

    g) Na činnosť ŠKD sa využívajú finančné prostriedky rozpočtu originálnych kompetencií (v rámci neho príspevky rodičov) a  rodičovského združenia.

    Dochádzka žiakov

    a) Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne návrhy na činnosť uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny dochádzky dieťaťa oznamuje písomne.

    b) Žiak nesmie neodôvodnene a bez písomného požiadania rodiča zo školského klubu odísť.

    c) Žiaka možno prihlásiť – odhlásiť zo ŠKD i v priebehu roka (písomne).

    Starostlivosť o bezpečnosť detí v ŠKD

    a) Za bezpečnosť detí počas ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

    b) Príchod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka alebo zastupujúci vyučujúci, žiaci 2. stupňa prichádzajú do ŠKD samostatne.

    c) Počas poobedňajšieho vyučovania či krúžkovej činnosti preberajú deti od vychovávateľky vyučujúci a po jeho skončení podľa dohody s rodičom dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdajú vychovávateľke.

    d) Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.

    e) Nosenie drahých  a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

    f) Prípadné straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného žiaka rieši vychovávateľka v spolupráci s rodičom a vedením školy.

    g) Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred ŠKD.

    h) Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený na základe písomnej žiadosti rodičov.

    Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

    a) Príspevok za pobyt v ŠKD je 6 € mesačne nezávisle od času a počtu dní, ktoré trávi v ŠKD.

    b) Poplatok sa hradí vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.

    c) Po predložení dokladu o soc. odkázanosti môže obec rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatku.

    Školský klub má vytvorenú samostatnú jednu triedu, ktorá sa využíva len pre deti navštevujúce ŠKD, druhá skupina detí je v 4.A triede. 

    Ako vyzerá bežný deň v školskom klube ?

    Po vyučovaní sa spolu s deťmi vyberieme na obed. Potom relaxujeme pobytom na čerstvom vzduchu – vychádzkami alebo rôznymi pohybovými hrami. V prípade nepriaznivého počasia oddychujeme v triede – hráme sa rôzne spoločenské hry, čítame si rozprávky alebo si kreslíme, rozprávame si zážitky, vyrábame darčeky.

    Záujmová činnosť v ŠKD je vždy iná:

    • Spoločensko-vedná – pripomíname si významné dni a sviatky ( Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším,...).
    • Pracovno – technická - pracujeme s papierom, textilom, lepíme, striháme, modelujeme, pripravujeme nástenky, darčeky k sviatkom, výtvarné práce do súťaží.
    • Esteticko-výchovná  - učíme sa kultúrne stolovať, vyjadrovať sa, esteticky si vyzdobiť školský klub. 
    • Prírodovedno – enviromentálna – pozorujeme zmeny v prírode, rozprávame sa o správnej starostlivosti o zvieratká v zime, o domáce zvieratká, poznávame jarné kvety, orientujeme sa na oblasť životného prostredia.
    • Športová – hráme sa s loptami, so švihadlamisúťažíme v družstvách, hráme sa rôzne hry zamerané na obratnosť, rýchlosť, pozitivny vzťah k športu.
    • Environmentálna – besedujeme o ochrane a tvorbe životného prostredia, zbierame odpadky v okolí školy, triedenie odpadu, starostlivosť o skalku pred školou ...

    Príprava na vyučovanie

    Prebieha formou rôznych didaktických hier, zábavných úloh, riešením tajničiek, hlavolamov, osemsmeroviek a samotným písaním domácich úloh.

    Žiadosť o prijatie do ŠKD 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 250