• Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020 – 2021

     • Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020 – 2021

       

                  V zmysle pokynov MŠVV a Š SR oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020 – 2021 bude pre prerušenie prevádzky školy prebiehať v termíne 15. 4. – 30. 4. 2020. Na webovej stránky školy stiahnite tlačivá Zápis do 1. ročníka, Prijatie do 1. ročníka, vyplňte a spolu s kópiou rodného listu dieťaťa pošlite mailom na adresu riaditelka2@gmail.com alebo v obálke poštou.

                  O ďalšom postupe budeme informovať.

     • Vzdelávanie doma

     • Počas učenia sa doma vás budú usmerňovať vaši učitelia jednotlivých predmetov  či triedni učitelia. Po porade a konzultáciách s vyučujúcimi a zvážení vhodných foriem komunikácie a tiež po zvážení možností využitia IKT budeme postupovať nasledovne:

      1. stupeň: pani učiteľky budú s vami v telefonickom, mailovom kontakte a tiež vás budú navigovať v možnosti využitia portálu www.bezkriedy.sk,
      2. stupeň bude dostávať úlohy prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, samozrejmá je i telefonická a mailová komunikácia s učiteľom v prípade potreby,
      3. sledujte tiež možnosti vzdelávacích či dramatických programov ponúkaných televíziou (hlavne STV2, STV3, ČT2, ČT24) -  tu vás tiež budeme navigovať.

      Dôležitá je však i vaša vzájomná pomoc: odovzdávať si informácie, ak sa k niekomu nedostali, možno i pomôcť s tlačením materiálu, ak treba, lebo nie každý je doma optimálne vybavený, zavolať, ak vám momentálne nie je O.K. – najlepšia komunikácia je rozhovor. Jednoducho  „podržať sa“ navzájom.

      Nakoniec  želáme opakovane: pokojné nasledujúce dni!

       

     • Vyjadrenie riaditeľky školy

     • Vážení rodičia,

      vážnosť situácie v spoločnosti, vyplývajúca z opatrení na spomalenie šíriaceho sa koronavírusu, si vyžiadala zavrieť školy a školské zariadenia. V tejto súvislosti sa vo verejnosti rieši spôsob vzdelávania na diaľku využívaním elektronických médií až tak intenzívne, že niekedy vzniká dojem, že forma a prostriedky potláčajú samotnú podstatu.

       

      viac: 

     • Usmernenie pre žiakov a rodičov

     • Usmernenie pre žiakov a rodičov

       

                  V súvislosti s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v dňoch 16. 3. 2020 – 27. 3. 2020 odporúčame žiakom, aby počas voľných dní opakovali, precvičovali a upevňovali učivo, ktoré bolo v rámci jednotlivých predmetov prebrané doteraz. Na prvom stupni a v nižších ročníkoch 2. stupňa  najmä pravopis, čítanie a prebrané základné matematické úkony. Na opakovanie možno  využiť učebnice, poznámky v zošitoch a učebné materiály, ktoré im odporúčali vyučujúci priebežne. Žiakom 9. ročníka budú zasielané materiály a usmernenia v rámci prípravy na Testovanie9. Zároveň prosíme rodičov, aby v tomto smere dohliadli na pracovný režim detí.

                  V každom prípade želáme všetkým pokojne prežité nasledujúce dni.

     • Oznámenie

     •  

                  V rámci opatrení proti šíriacemu sa koronavírusu riaditeľstvo školy oznamuje, že od stredy 11. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020 bude výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a výchovný proces v materskej škole prerušený. Zároveň sa rušia všetky hromadné akcie s deťmi. O ďalšom postupe budeme rodičov a verejnosť informovať v piatok 13. 3. 2020.

     • Organizácia vyučovania v stredu 20.11.2019

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že v stredu 20. 11. 2019 bude v škole prebiehať testovanie žiakov 5. ročníka.  Žiaci 6. až 9. ročníka budú z organizačných dôvodov z vyučovania uvoľnení.

       

     • P O Ď A K O V A N I E

     • P O Ď A K O V A N I E

       

                  V piatok 25. 10. 2019 sme sa zúčastnili vyhodnotenia ankety Kniha Záhoria 2018. Organizátorom bola Záhorská galéria Senica, Záhorské múzeum Skalica a Záhorské centrum kultúry Malacky. Naša kniha Škola včera a dnes pána Jozefa Baláža sa umiestnila na 2. mieste.

                  Slávnostné vyhodnotenie za účasti predstaviteľov inštitúcií, ktoré akciu organizovali, a zástupcov Trnavského samosprávneho kraja sa konalo v priestoroch Záhorskej galérie v Senici. Ocenení boli autori titulov umiestnených na prvých troch miestach a nás teší, že medzi nimi bol aj pán zástupca Mgr. Jozef Baláž.

                  V krátkom príhovore autor poďakoval tým, ktorí dali knižke výslednú podobu: korektorke Elene Grmanovej, editorovi Martinovi Macejkovi a riaditeľke školy Alene Olšovskej, a hovoril o svojom zámere – vzdať úctu ľuďom, ktorí v škole v jej storočnom trvaní pôsobili a pôsobia. Jeho filozofiou  bolo písať „len pozitívne“, pretože samotná práca učiteľa je vo svojej podstate taká: predpokladá silný vzťah k ľuďom a k deťom osobitne.
      A len ten, kto v sebe tento predpoklad má, vydrží. My sme si pri čítaní krátkeho úryvku uvedomili historicko-výpovednú hodnotu  knihy – za menami, číslami a fotografiami sa skrývajú príbehy ľudí,  ale aj história doby, ktorá  životy a prácu učiteľov ovplyvňovala.

                  Nakoniec zostáva poďakovať všetkým hlasujúcim – od spustenia ankety knižka aj vďaka vašim hlasom s predstihom figurovala na prvých miestach. A my sme radi, že ocenenie a uznanie pre  pána Jozefa Baláža  prišlo nakoniec v takejto podobe.

                  Za všetky tie desiatky, stovky mien, ktoré prešli rukami, perom a zrakom autora, ale aj za školu ako celok mu patrí  veľké poďakovanie.                                                                 Ďakujeme, pán zástupca, ďakujeme, pán učiteľ!

       

                                                                                                                Alena Olšovská 

     • Oznámenie

     •  

       

                

        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že hľadá učiteľku do materskej školy na zastupovanie do 30.6.2020. Podmienka: kvalifikácia pre učiteľstvo MŠ. Žiadosti o prijatie s priloženým životopisom a dokladom o dosiahnutom vzdelaní treba zaslať do 8.11.2019 na adresu školy.

    • Otvorenie školského roka 2019 – 2020 (+dodatok k informácii )
     • Otvorenie školského roka 2019 – 2020 (+dodatok k informácii )

     • Otvorenie školského roka 2019 – 2020

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019 – 2020 sa uskutoční v pondelok o 8.00 hodine v priestoroch školy. Vyučovanie začína v utorok 3.9.2019, od utorka 3.9.2019 bude fungovať aj školský klub detí. Prváci budú pracovať prvý týždeň  v skrátenom režime, presné informácie dostanú rodičia v pondelok od triednej  pani učiteľky.

       

                 Dodatok k informácii o otvorení školského roka

                       Predpokladáme, že slávnostné otvorenie v triedach potrvá približne do 9.00 – 9.15 hod. V prípade nevyhnutnosti je možné mladšie deti nechať v škole, bude o ne postarané.

       

                  Tešíme sa vás!

     • Zápis detí do prvého ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka pre  školský rok 2019-2020 sa konal
      9. apríla 2019. Na  ZŠ s MŠ v 1. A triede bolo zapísaných 14 detí predškolského veku. Rodičia troch detí požiadali o odloženú povinnú školskú dochádzku.

       

    • Zápis detí do materskej školy
     • Zápis detí do materskej školy

     • Zápis detí do materskej školy

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v období                        10.4. – 30.4.2019.

           Všetky potrebné informácie k zápisu detí na školský rok 2019/2020 Vám budú  oznámené priamo v budove MŠ. Budete informovaní o podmienkach zápisu, môžete sa zoznámiť s priestormi a interiérom tried v MŠ. Vzor žiadosti je k dispozícii v každej triede MŠ i na webových stránkach školy. Pri odovzdávaní žiadosti je potrebné predložiť prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur

       

      O z n á m e n i e

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa 29.3.2019 bude vyhlásené riaditeľské voľno, bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v základnej škole i výchovný proces v materskej škole.

       

       

      Borský Svätý Jur 19.3.2019                                                             Mgr. Alena Olšovská, riad.

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020

     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020

       

                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na primárne vzdelávanie ( do 1. ročníka ) sa uskutoční 9. apríla 2019 v čase od 14,00 do 17,30 hodiny v 1. triede.

       

                  Zákonný zástupca prinesie so sebou:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • vyplnené tlačivá Zápis do 1. ročníkaDotazník k zápisu do 1. triedy,
      • 10 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry).

       

      Poznámka:

      Tlačivá dostanete v MŠ Borský Svätý Jur a MŠ Kuklov, alebo si ich môžete stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie ( a priniesť ich vyplnené).

    • Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku
     • Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

     • Časť II Povinnosti a práva žiakov

      • za bod 7 ods. a) sa vkladá: tepláky a iné športové oblečenie sa nosia na telesnú výchovu, resp. iné športové aktivity, nie sú vhodným oblečením na vyučovanie; za vhodné oblečenie sa nepovažujú ani roztrhané džínsy
      • za bod 7 ods. b) gumené šľapky nie sú považované za bezpečnú obuv.

       

       

      Prerokované na pracovnej porade 5.2.2019

       

       

       

      Borský Sv. Jur 5.2.2019                                                        Mgr. Alena Olšovská, riad. 

    • GDPR
     • GDPR

     • Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej organizácii zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
      a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese
      zo@eurotrading.sk.
      Viac informácií si môžete prečítať tu :
      www.eurotrading.sk/zo
       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 10332