• ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2022 - 2023

     • Milí rodičia a budúci prváci!

      Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 26. apríla 2022 v čase od 14:00 – 16:00 hod. na 1. poschodí  ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur.

      Zákonní zástupcovia dieťaťa sú povinní prihlásiť dieťa, ktoré k 31.8.2022 dosiahne 6 rokov, t. j. vek na  plnenie  povinnej školskej dochádzky v ZŠ, i  dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

      Na zápis prídu dieťaťom obaja zákonní zástupcovia dieťaťa (aj v prípade rozvedených rodičov).

      Prinesú:

      1.  Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ podpísané obidvoma rodičmi, 

      2. Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023 podpísané obidvoma rodičmi; podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa na prihláške sa nevyžaduje len v prípade, ak:

      • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností (doložiť doklad, napr. neoverenú kópiu rozhodnutia súdu...),
      • ak jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (doložiť potvrdenie od všeobecného lekára),
      • ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, predloží vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu,

      3. Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ,

      4. platné občianske preukazy,

      5. rodný list dieťaťa,

      6. 11,00 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry),

      7. v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa – doložiť doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

      8. v prípade predčasného zaškolenia - doložiť tlačivo Žiadosť o predčasné zaškolenie + vyjadrenia CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a dorast,

      9. v prípade odkladu školskej dochádzky - doložiť Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky + vyjadrenia CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a dorast (vyjadrenia doručí najneskôr do 15. júna 2022),

      10.zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doložia Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna 2022.

      TLAČIVÁ 

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

      Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023

      Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ

      Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

      Žiadosť o predčasné zaškolenie

      Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

      Písomné vyhlásenie k podpisovaniu písomností

      Iné

      Pomôcky pre 1. ročník  

      Budúci prvák by mal vedieť 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10337