• Zápis prvákov v školskom roku 2021 - 2022

     • Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2021 – 2022 sa uskutoční v období 19. 4. – 30. 4. 2021 bez prítomnosti zákonných zástupcov. Do školy treba doručiť vyplnené tlačivá Žiadosť o zápis do 1. ročníka a Dotazník k zápisu do 1. ročníka formou:

      • poštou,
      • mailovou poštou,
      • osobne v škole medzi 9,00 – 11,00 hod.

      Zdroj tlačív na stiahnutie

      Webová stránka školy 

      https://zsbsj.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie

      Prílohy

      1. Vyjadrenie, odporučenie CPPP a P v prípade, že má dieťa odloženú povinnú školskú dochádzku, doručí rodič do 4 týždňov po skončení mimoriadnej situácie.
      2. Overenie údajov uvedených v dotazníkoch sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie.
      3. V prípade zhromaždenia všetkých potrebných náležitostí rozhodne riaditeľka školy o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do 15. 6. 2021.

        

     • Otvorenie školy

     • Oznamujeme rodičom žiakov 1. stupňa, že v zmysle usmernení nadriadených orgánov sa od 12. 4. 2021 žiaci 1. stupňa začínajú vyučovať prezenčne.

      Podmienky otvorenia školy:

      • otvorenie školy sa týka plošne všetkých žiakov 1. stupňa, pri vstupe žiaka do školy sa vyžaduje Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a kópia testu s negatívnym výsledkom platným nie viac ako 7 dní,
      • povinnosťou u detí je rúško,
      • od pondelka bude v prevádzke aj školský klub detí.
      • žiadame rodičov, aby vzhľadom na náročnosť organizácie v pondelok ráno mali potrebné tlačivá pripravené; v prípade problémov si ich môžu vyzdvihnúť v škole v piatok od 10,00–12,00.

      Školská dochádzka

      Ak sa žiak nebude zúčastňovať prezenčnej formy vyučovania z dôvodu, že zákonný zástupca nepredloží test alebo z iného subjektívneho dôvodu, bude jeho neúčasť na prezenčnej forme výuky zohľadnená ako ospravedlnená za podmienky, že rodič do 5 dní nadviaže kontakt so školou ohľadne jeho vzdelávania doma formou vypracovávania úloh, inak bude neprítomnosť braná ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Ak tak neurobí v trvaní 15 dní, bude škola informovať ÚPSV a R Senica.

      Príloha – Čestné vyhlásenie nové - predkladá sa vždy pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-13-5-2021/

     • Prijímanie detí do MŠ

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      1. Pre školský rok 2021/2022 sa podávajú v čase od 1. mája 2021 do 31. mája 2021.
      2. Podávanie žiadostí  sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí (vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu).
      3. Prednostne budú prijímané deti s povinnosťou absolvovať predprimárne vzdelávanie.

      Forma doručenia

      1. Poštou

      2. Prostredníctvom e-mailu

      3. Osobne v priestoroch školy v čase od 9,00 do 11,00 hod. za dodržania hyg. opatrení

      Prílohy žiadosti

      • Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa
      • V prípade dieťaťa so špeciálnymi vých.-vzdel. potrebami vyjadrenie CPPP a P

      Zdroj tlačiva žiadosti

      Webová stránka školy

      https://zsbsj.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie
       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10358