• OTESTUJ SI SVOJE VEDOMOSTI: Kvíz - Slepá mapa Slovenska

     • Spoločnosť Sorger.sk, Vám s radosťou predstavuje nový Kvíz - Slepá mapa Slovenska. Cieľom kvízu je prehĺbenie a overenie vedomostí o Slovensku.

      Kvíz vytvorili na základe osnov 8. a 9. ročníka ZŠ v predmete geografia. Pri tvorbe kvízu  spolupracovali s učiteľmi geografie 2. stupňa ZŠ.

      Vedomosti si žiaci môžu otestovať až v troch rôznych oblastiach - mestá, povrch (nížiny, kotliny, pohoria) a vodstvo (rieky, vodné nádrže, kúpele) Slovenska. Slepé mapy sú dostupné vo farebnej reliéfnej verzií a v klasickej bielej slepej mape. Vďaka rôznym stupňom obtiažností je kvíz užotočný aj pre nižšie ročníky na testovanie a prehlbovanie vedomostí o geografii Slovenska. 

      Odkaz na kvíz: https://www.sorger.sk/skoly/kviz-slepa-mapa-slovenska

     • Polročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 8. 1. 2021 a s platnosťou od 11. 1. 2021 bola prerušená prevádzka škôl a školských zariadení, t. zn. aj žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú dištančne; 2. stupeň sa vzdeláva dištančne od 26. 10. 2020.

      Aktuálna legislatíva

      • Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a k celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu
      • Zákona č. 93/2020 Z.z. (novela z. č. 245/2008)
      • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok
      • Rozhodnutie ministra zo 4. 11. 2021.

      Pravidlá polročného hodnotenia vých.-vzdelávacích výsledkov žiakov

      S ohľadom na aktuálnu situáciu v školstve, na situáciu v priebehu vzdelávania našich žiakov a v zmysle aktuálnych opatrení vydaných ministerstvom školstva boli dňa 25. 1. 2021 na zasadnutí pedagogickej rady  prerokované a schválené nasledovné pravidlá polročného hodnotenia výsledkov žiakov:

      • polročná klasifikácia sa uzatvára k 31. 1. 2021,
      • v prvom ročníku sú žiaci hodnotení slovne,
      • v prípadoch získania nedostatočných, resp. žiadnych podkladov potrebných na hodnotenie a klasifikáciu žiaka využije učiteľ možnosť odložiť jeho klasifikáciu k 31. 3. 2021 (žiaka, resp. predmet komplexne),
      • v zmysle dodatku ku Školskému poriadku na rok 2020 - 2021 nehodnotíme výchovy, informatiku a techniku známkou,
      • dochádzku v polročnom hodnotení zaratávame oficiálne za obdobie prezenčnej výučby (do 21. 10. 2020), dochádzku (najmä problematickú a spornú) za obdobie dištančného vzdelávania si vedú triedni učitelia,
      • v polročnom hodnotení neukladáme z objektívnych dôvodov výchovné opatrenia,
      • výpisy klasifikácie za 1. polrok dostanú žiaci pri nástupe do školy, v prípade záujmu môžu o ne požiadať zákonní zástupcovia prostredníctvom triednych učiteľov.

       

      Poznámka

      Dištančné vyučovanie sa realizuje jednotne prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, v ojedinelých prípadoch prostredníctvom aplikácií v mobilných zariadeniach.

       

      Borský Sv. Jur 25. 1. 2021                                                    Mgr. Alena Olšovská, riad.

     • Začiatok vyučovania po zimných prázdninách

     • Po skončení zimných prázdnin vzhľadom na stav v šírení sa epidémie koronavírusu pokračuje od 11. 1. 2021 do odvolania vyučovanie v zmysle nariadení a usmernení nadriadených orgánov nasledovne:

      • 1. stupeň ZŠ začína vyučovanie dištančnou formou; žiaci postupujú podľa pokynov a usmernení triednych učiteliek,
      • 2. stupeň v dištančnej forme výučby pokračuje podľa pôvodného rozvrhu,
      • pre deti materskej školy, ktorých rodičia pracujú v povolaniach kritickej infraštruktúry bude otvorené jedno oddelenie materskej školy.

      Je nám ľúto, že sa nestretneme v škole. Dúfame, že ste všetci zdraví a že sa tento zvláštny stav skoro skončí. A deťom na prvom stupni želáme, aby sa rýchlo skamarátili s počítačom a aby ich  učenie sa s pomocou počítača bavilo.

     • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov detí z materskej školy

     • V zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, ostatných nadriadených orgánov a podľa aktuálneho stavu pandemického šírenia COVIDU - 19 sa MŠ otvárajú  pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia, požiarnici, vojsko) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia do zamestnania dochádzať. 

      Ak spĺňate určené podmienky, prosíme o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do MŠ od 11.1.2021.                                                                                                                       

      Záujem je treba nahlásiť  do štvrtka 7.1.2021 do 10,00 hod. na adrese zastupkynamsbsj@gmail.com

      sms  0915 450 378 (p.Stahlová).

      Uvedomujeme si náročnosť situácie pre nás všetkých, preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie. 

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10341