• Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

     V zmysle §22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len VO) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur na svojej internetovej stránke  "Profil verejného obstarávateľa",  v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa VO, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľ školy a ekonóm v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní vedúci zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií. 

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

     Názov: Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur

     Adresa: 908 79

     IČO:37837036

     DIČ: 2021622856

      

     Kontaktné osoby:

      

     Mgr. Alena Olšovská, tel. 0918801091, e-mail: riaditelka2@gmail.com 

     V uvedenom profile škola zverejňuje nasledovné informácie:

      

      

     Elektronické aukcie

     Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

     Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

     Informácie podľa § 44 zákona

     Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

     Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

      

     Číslo zákaz-ky

     Dátum
     zverejnenia
     zákazky

     Predmet zákazky

     Predpokladaná
     hodnota zákazky
     (v € bez DPH)

     Dátum (termín) zadania zákazky (uzavretia zmluvy)

     Kontaktnáosoba
     verejného obstarávateľa, číslo telefónu, e-mail

     1

     30.6.2014

      Rekonštrukcia podláh v triedach

     11 700

     1.7.2014

     riaditelka2@gmail.com

     2

     30.6.2014

      Školský nábytok do tried

      8 850

     1.7.2014

     riaditelka2@gmail.com

     3

     30.6..2014

      Nábytok do kabinetu

     2 562

     1.7.2014

     riaditelka2@gmail.com

     4

     30.6.2014

      Dvere do tried

     1069,04

     1.7.2014

     riaditelka2@gmail.com

                

      

     PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

     • Nadlimitná zákazka

     • Podlimitná zákazka

     • Prieskum trhu - § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke