• Školský vzdelávací program

    •  

      

     Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur

      

      

      

      

      

     Školský vzdelávací program

      

     ISCED 1 – primárne vzdelávanie (4 roky)

     ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie (5 rokov)

      

     vyučovací jazyk: slovenský

     študijná forma: denná

     druh školy: štátna

      

      

     Predkladateľ:                                                                                                                           

     Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur

     Hviezdoslavova 216

     90879 Borský Svätý Jur

     IČO: 37837036

     koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Alena Olšovská, riaditeľka

      

      

      

     Zriaďovateľ:

     Obec Borský Svätý Jur

     90879 Borský Svätý Jur

     Anna Kratochvílová, starostka obce

      

      

      

      

      

      

      

      

     Platnosť dokumentu od 2.9.2008                                      riaditeľka Mgr. Alena Olšovská

     Revidovaný 10.9.2014

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Úvod

      

     „Škola je centrom vzdelania, kultúrnosti, športu a spoločenského života. Urobme všetko pre to, aby túto svoju úlohu dôstojne napĺňala.“

      

      

        Charakter doby vyplývajúci z kvantitatívnych i kvalitatívnych zmien v živote človeka i spoločnosti si vyžiadal zmeny v kvantite i kvalite vzdelávania. Vyvrcholením snáh o premenu školy bolo prijatie nového školského zákona a súčasne tvorba štátneho vzdelávacieho programu.

     Celý systém školstva sa mení formálne, jeho klasifikácia sa takto dostáva do súladu s medzinárodnou klasifikáciou vzdelávacieho systému/ISCED/. Formálne zmeny však idú ruka v ruke so zmenami obsahovými. O nich je práve štátny vzdelávací program, ktorý sa stáva základom pre vzdelávacie programy jednotlivých škôl.

      

     Vzdelávací program našej školy

      

     1. nadväzuje na tradíciu a hodnoty, ktoré škola vyznávala doteraz
     2. reaguje na zmeny v obsahu i forme vzdelávania, ktoré priniesol nový školský zákon a štátny vzdelávací program, využíva priestor a možnosti zohľadniť zmeny v spoločnosti i v živote človeka vo vv procese.

      

         Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu bolo nevyhnutné komplexne analyzovať stav, v akom sa škola nachádza, zosúladiť kvantitatívne podmienky (veľkosť školy, materiálne a priestorové podmienky, charakteristika prostredia, žiakov, personálne obsadenie školy) s kvalitatívnymi podmienkami vzdelávania (zameranie školy, ciele vzdelávania v základnej škole, naše priority práce v škole s ohľadom na profil žiaka – absolventa základnej školy).

      

     A. Kvantitatívna charakteristika školy

      

     Budova, priestory, materiálno-technické podmienky

      

        Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur je plnoorganizovaná základná škola, ktorej súčasť tvorí materská škola, školská jedáleň a školský klub. Areál tvorí hlavná budova (1962), telovýchovný komplex spojený spojovacou chodbou s hlavnou budovou – telocvičňa, náraďovňa kabinety, sociálky, WC. Rekonštrukciou celého telovýchovného traktu a spojovacej chodby vznikli priestory, ktoré svojou technickou i estetickou úrovňou nadobudli nadštandardný charakter.  Tretiu časť komplexu budov tvorí budova, v ktorej sídli materská škola, školská jedáleň a školská dieľňa.

     V hlavnej, dvojposchodovej budove sa nachádzajú kmeňové učebne jednotlivých tried /9/, 2 odborné učebne informatiky (24 počítačov, 30 notbookov, 5 dataprojektorov, 3 interaktívne tabule), učebňa chémie – fyziky s kabinetom, knižnica na prízemí slúži zároveň ako audiovizuálna učebňa, potenciálne jazykové laboratórium. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, zborovňa, kabinet výchovného poradcu, na oboch poschodiach  zrekonštruované sociálky pre chlapcov aj dievčatá.

        Okrem komplexu budov majú vyučujúci telesnej výchovy k dispozícii dve trávnaté ihriská s rozmermi pre hádzanú a jedno volejbalové ihrisko. Slúžia i na mimoškolskú športovo zameranú činnosť detí i členov ŠKD.

        Postupne dopĺňame vybavenie kabinetov pomôckami a tiež skvalitňujeme podmienky pre prácu učiteľov i administratívy (postupne rekonštrujeme priestory skladov – kabinetov. Tu treba povedať, že sme limitovaní charakterom budovy a priestorov. K dispozícii pre prácu administratívy - účtovníčok máme tak len kabinet výchovného poradcu vedľa riaditeľne a riaditeľňu, v ktorej sa nachádza celá administratíva a časť personálnej agendy.

        V období tohtoročných prázdnin sme realizovali rekonštrukciu podláh v triedach na 1. stupni a v jednej triede 2. stupňa, ktorú si vyžiadal ich nevyhovujúci stav; zároveň sme tieto triedy vybavili lavicami a stoličkami. Nevyhnutnou sa stala rekonštrukcia kabinetu 1-4, v ktorom sa vymenila podlaha a vytvorili sa priestory pre prácu i oddych vyučujúcich.

              Dôležitým je zásah do exteriéru: po iniciatíve riaditeľky školy a niektorých rodičov sa zrekonštruovala pergola – krytý chodník vedúci do pavilónu, v ktorom sídli MŠ a ŠJ. Stav pergoly i chodníka bol havárijný, rekonštrukcia znamenala odstránenie nebezpečných ťažkých panelov, prekrytie valbovou strechou a položenie chodníka zo zámkovej dlažby.

      

     Śkola ako životný priestor

      

        Dovolíme si konštatovať, že vzhľadom na podmienky života a práce v škole (zastaranosť budovy z technického i priestorového hľadiska), ako i vzhľadom na realitu dlhodobo podhodnoteného financovania školstva nie je jednoduché vytvárať také podmienky, aby sa škola stala zaujímavou i pre potenciálnych žiakov z iných školských obvodov, pre návštevníkov, ale hlavne aby bola pohodlným a príjemným, ale i bezpečným pracovným prostredím pre všetkých účastníkov výchovno-vyučovacieho procesu.

        Napriek tomu je vedenie školy presvedčené o podstatnom vplyve prostredia na výchovu detí a život vôbec, a preto spoločne venujeme značnú časť úsilia na to, aby  priestory školy pôsobili harmonizujúco na prácu detí, učiteľov i na návštevníkov a aby škola v rámci svojich možností a kapacity bola i po stránke vybavenia a vzhľadu dôstojnou reprezentantkou obce.

        O tom, že naše úsilie v tomto smere nie je zbytočné, svedčia i hodnotenia správania našich žiakov v rámci ich pôsobenia na mimoškolských akciách či ich hodnotenia ako výsledok práce externých pedagogických pracovníkov s nimi (besedy, kurzy,...). Zväčša pozitívne býva hodnotené ich vystupovanie z hľadiska komunikatívnosti, ochoty spolupracovať, pomôcť vyučujúcemu i sebe navzájom, rovnocennosť vo vzájomných vzťahoch, pozitívny vzťah k pracovnému prostrediu, k dospelým. V rámci školy si dovolíme konštatovať, že sa nám darí eliminovať prejavy násilia, agresivity či šikany.

                  Sme presvedčení, že na takomto pozitívnom prejavovaní sa žiakov má popri ostatných výchovných vplyvoch podstatný podiel i prostredie, ktoré ich obklopuje – materiálne i hodnotovo, a ktoré v konečnom dôsledku vplýva i na medziľudské či pracovné vzťahy všetkých.

      

     Žiaci

      

        Základnú školu navštevuje cca 150 detí – 4 triedy na prvom stupni, 5 tried na 2. stupni, materskú školu  45 detí. V poslednom období zaznamenávame intenzívnu migráciu detí – z dôvodov častých zmien rodinných podmienok prichádzajú k nám deti z iných školských obvodov. Čoraz častejšie zaznamenávame však i odchody žiakov z dôvodu nespokojnosti pre nároky na nich kladené – či už nároky na učenie sa alebo výchovu. Ako problematické preto vnímame pravidlá, ktoré umožňujú žiakom vybrať si ľubovoľnú školu, z nášho uhla pohľadu prichádza ku zneužívaniu tejto možnosti.  

        Škola je spádovou pre žiakov 2. stupňa z Kuklova a z Tomkov. V posledných rokoch prejavujú záujem o prijatie svojich detí i rodičia žiakov 1. stupňa z Kuklova, ojedinele i z okolitých škôl.

        Činnosť školy, práca učiteľov i žiakov je do značnej miery ovplyvnená prostredím, v akom sa nachádza: hranica okresu, problematickosť  pracovných príležitostí a nevyhnutnosť za prácou dochádzať, resp. nezamestnanosť mnohých rodičov, nevyhovujúce materiálne, sociálne i inteligenčné zázemie niektorých detí. Z tohto dôvodu takmer denne riešime problém zanedbanej povinnej školskej dochádzky niektorých žiakov či iné výchovné problémy vyplývajúce z nevyhovujúceho sociálneho prostredia niektorých detí.

        Osobitnú skupinu tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, dostávajú príspevok na zakúpenie učebných pomôcok (zabezpečuje škola), majú možnosť sa za symbolickú cenu stravovať, v prípade zlepšenia prospechu sú poberateľmi prospechového štipendia. Treba povedať, že prevažná časť (žiaci rómskeho pôvodu) tieto možnosti nevyužíva: stravu v jedálni odmietajú, pomôcky si častokrát ani nepreberú, resp. ich na vyučovaní nevyužívajú. Akútnym je ich záškoláctvo.

      

     Pedagogický zbor

      

        Členovia pedagogického zboru sú skúsení učitelia, vysokoškolsky vzdelaní a odborne spôsobilí vykonávať pedagogickú prácu (okrem jednej kolegyne). Nepatrná časť neodborne odučených predmetov súvisí s relatívne nízkym počtom vyučujúcich a nevyhnutnosťou doplnenia úväzku niektorých z nich predmetmi, ktoré netvoria ich aprobáciu. Systém riadenia vychádza z riadiacej práce riaditeľky školy prostredníctvom zástupcov (zástupca pre ZŠ a zástupkyňa pre MŠ) a vedúcich predmetových komisií. V škole pôsobí výchovná poradkyňa, koordinátor pre protidrogovú výchovu, koordinátor pre výchovu k manželstvu, rodičovstvu, enviromentálnu výchovu.

        Poznatky z vnútroškolskej kontroly na úrovni hospitácií, rozhovorov s pedagógmi, ich celkové vystupovanie v oblasti práce s deťmi dokazuje, že charakter práce učiteľov na väčšine vyučovacích hodín je na veľmi dobrej úrovni. Z tohoto hľadiska sú v škole predpoklady pre takú úroveň vyučovacieho procesu, ktorý bude spĺňať nároky kvalitného vyučovania spájajúceho tradíciu s využívaním nových možností výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Predpokladom pre inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu  je i zapojenie sa vyučujúcich do vzdelávania v rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu, Tvorba www stránok školy, aktualizačného funkčného vzdelávania. Možno konštatovať, že vo vyučovacom procese sa intenzívne využíva IK technika v rámci odborných učební IKT, sporadicky i v klasických učebniach.

        Súčasťou školy je i zariadenie ŠKD: v poslednom čase sa značne zvýšil záujem rodičov o činnosť zariadenia v súvislosti s príchodom detí z 1. stupňa z Kuklova do našej školy a zrejme tiež so zvýšenou zamestnanosťou rodičov (obdobne v MŠ).

        Vychádzajúc z nevyhnutnosti dopĺňať vedomosti a rozširovať svoje vzdelanie absolvujú členovia zboru sporadicky alebo plánovane rôzne druhy vzdelávania (Modernizácia vyučovacieho procesu, aktualizačné a inovačné vzdelávania).  Okrem toho budeme aktuálne reagovať na potreby vzdelávania, resp. aktuálne podľa ponuky  s ohľadom na potreby školy v súvislosti s uvádzaním školskej reformy do života (tvorba učebných plánov, osnov, vzdelávania k jednotlivým vyučovaným predmetom).

      

      

      

     Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

      

     Realizuje sa:

     1.individuálne formou pohovorov, návštev rodičov v škole

     2.aktualizácia webstránok školy a založenie facebookovej stránky školy pre dynamickejšiu komunikáciu s rodičmi a verejnosťou

     3.prostredníctvom plenárnych schôdzí RZ, triednych aktívov RZ

     4.členstvom rodičov v rade školy (4), pravidelné zasadnutia RŠ (aspoň 3x do roka)

     5.spoluprácou s CPPPaP v Senici intenzívne (riešenie výchovných problémov, realizácia výchovných programov), s Políciou Šaštín

     6.sporadická spolupráca s inými subjektmi: kurzy o drogách (OZ Kvapka, ROAD Tomky, Prírodovedecká fakulta UK,...).

      

     Podmienky na zabezpečenie BOZ pri výchove a vzdelávaní

      

     Snažíme sa ich vytvárať:

     1.zabezpečovaním kvality materiálnych podmienok po technickej stránke

     2.školenia zamestnancov

     3.kontroly BOZ, zabezpečovanie porevíznych opráv, resp. rekonštrukcie

     4.v oblasti práce s deťmi poučenie o dodržiavaní BOZ pri vyučovaní a výchove vyplývajúcich z dodržiavania ŠP a VPŠ.

      

     B. Kvalitatívna charakteristika školy

      

        Pedagogické princípy a stratégie školy vychádzajú z podmienok, ktoré sú podrobne analyzované v predchádzajúcej časti. Kvalita školy je komplexom nasledovných oblastí:

      

     1.rozvíjanie humánneho charakteru školy a ďalších pozitívnych životných hodnôt a pocitov

      

     výchovná stránka

      

     a/ prehlbovať nádväznosť jednotlivých stupňov vzdelávania obsiahnutých v charaktere plnoorganizovanej školy, ktorej súčasťou je materská škola

     zintenzívňovať spoluprácu materská škola-základná škola na úrovni 1. stupňa, vytvárať také podmienky v ZŠ, aby sa jej priestory stali prirodzenými pre deti MŠ ako budúcich žiakov ZŠ (využívanie telocvične, učebne informatiky deťmi MŠ, spoločné vystúpenia detí MŠ, ZŠ, hospitácie na úrovni učiteliek MŠ, ZŠ, na úrovni vedenia školy)

     pomáhať v organizovaní výchovného procesu v MŠ na úrovni materiálnej, prehlbovať však najmä úroveň spolupráce a pomoci na úrovni vých.-vyuč. procesu

      

     b/ vytváranie podmienok pre dobrú klímu v triede, v škole na úrovni vzťahov žiak-žiak, žiak-učiteľ, učiteľ-učiteľ, učiteľ-vedenie školy, pedagogickí-prevádzkoví zamestnanci ako predpoklad pre pokojné, harmonické pracovné prostredie a pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti detí

     prirodzene eliminovať akékoľvek prejavy majetkovej, rasovej, fyzickej či inej nadradenosti, vytvárať podmienky pre multikultúrne prostredie

     osobný príklad pedagógov /odbornosť, vystupovanie, úroveň komunikácie/, demokratickosť na úrovni vedenia – snaha o korektný prístup k zamestnancom s ohľadom na individualitu, snaha o vytváranie priaznivých materiálnych, priestorových, estetických podmienok na prácu

     v rámci možností        prirodzené preferovanie pozitívnych hodnôt vnímajú deti prirodzene

      

     c/ viesť výchovno-vyučovací proces v rámci triedy a celej školy tak, aby žiaci mali pocit úspešnosti, najmä slaboprospievajúci žiaci

     individuálny prístup jednak k nadaným žiakom, jednak k deťom problémovým z akéhokoľvek hľadiska, ku žiakom so špeciálnymi potrebami

     vytvárať rôznorodé podmienky pre možnosti pocitu úspešnosti v rámci triedy, školy

      

      

     Metódy a formy práce

      

          V rámci inovácie metód a foriem práce na vyučovacích hodinách vhodne spájať klasické formy vyučovania s progresívnymi:

      

     • interaktívne vyučovanie – práca v odbornej učebni IKT, práca s interaktívnou tabuľou
     • projektové vyučovanie – cieľom je viesť deti k rozvíjaniu kompetencií v práci v tíme

     využívaniu medzipredm. vzťahov

     praktickému využitiu získaných poznatkov

     • skupinové vyučovanie – rozvíjanie interpersonálnych, sociálnych, pracovných a komunikatívnych schopností

     rozvoj schopnosti plánovať a organizovať prácu

     • rozvoj čitateľskej gramotnosti – rozumieť textu, získavať informácie z rôznych zdrojov
     • využívanie vv vplyvov rôznych prostredí: návštevy divadelných predstavení, výstav, múzeí, poznatkov a zážitkov z výletov a exkurzií

      

      Vzdelávanie  žiakov so ŠVVP

      

         Škola vytvára podmienky i pre vzdelávanie i mimoškolskú prácu i pre týchto žiakov. Patria sem:

     • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – charakteristická pre našu školu je multikultúrnosť prostredia: práca so žiakmi rómskeho pôvodu má svoje špecifiká, vyžaduje trpezlivosť, tolerantnosť k odlišnostiam, individuálny prístup,
     • začlenení žiaci,
     • žiaci so špeciálnymi potrebami pre vv proces.

     Formy a metódy práce:

     • individuálny prístup (u všetkých troch skupín),
     • vypracovanie individuálneho vv plánu pre začleneného žiaka: obsahuje modifikované učebné osnovy a učebný plán, špecifické metódy a formy práce i hodnotenia
     • spolupráca s :

     rodičmi

     CPPPaP v Senici

     ÚPSVaR v Senici

     s obcou Kuklov a Borský Svätý Jur.

      

          Jednotlivé oblasti kvalitatívnej stránky školy sa navzájom prelínajú, tvoria komplexný pohľad na charakter výchovno-vyučovacieho procesu v našej škole a na hodnoty, ktoré škola vyznáva.

          Za dôležité považujeme, aby nadobúdanie teoretických poznatkov nebolo potláčané formou, aby sa využívanie IKT nestalo jedinou, dominantnou formou nadobúdania poznatkov, uvedomenie si, že rozvoj logického myslenia, tvorivosti, kultivovanie ducha je výsledkom komplexného pôsobenia vzdelávacích faktorov, najmä však pôsobenia učiteľa, odbornej a ľudskej stránky jeho osobnosti.

      

      

     2.rozvoj v duchu princípov enviromentálnej výchovy

     úroveň enviromentálnej výchovy úzko súvisí s princípom humanizmu, ľudského prístupu k svojmu okoliu: k ľuďom, k životnému prostrediu, k prírode

     uvedomenie si, že nie človek vládne svojmu okoliu, prírode a ľuďom, ale je jeho súčasťou a závisí od neho

     vytvárať také podmienky pre život v škole, aby sa enviromentálna výchova „žila“, a nielen sa o nej učilo:

     • materiálna a estetická kvalita prostredia tried a školy vôbec
     • kvalita vzťahov v škole
     • areál školy ako výsledok spoločného úsilia žiakov, pedagógov, vedenia školy a prevádzkových pracovníkov: jeho vzhľad, starostlivosť oň a využívanie poznatkov a skúseností zo starostlivosti o rastlinky vo vyučovacom procese i v súkromí
     • využívanie poznatkov a skúseností z budovania interiéru školy doma

      

                  Konečným cieľom nášho pôsobenia je technicky a esteticky kvalitné prostredie, v ktorom dominuje pestrosť farieb, vzťahov, záujmov, možností a prostriedkov ich dosiahnutia. Výsledkom je zdravý „duch“ školy charakteristický práve harmóniou, prostredie, ktoré je pre deti i dospelých  istotou v procese výchovno-vzdelávacom i pracovnom.

     zavedenie predmetu enviromentálna výchova v bloku s dopravnou výchovou na 2. stupni

     činnosť turistického krúžku, resp. krúžku Spoznávame svet

     starostlivosť o areál školy, jeho dotváranie

     starostlivosť o interiér školy, taktiež jeho dotváranie, využívanie potenciálu detských aktivít – ich zapájanie do prác na interiéri.

      

     C. Profil absolventa

      

     a/ na úrovni materskej školy (ISCED 0)

     v závere predškolského veku má osvojené isté psychomotorické kompetencie (grafomotorická gramotnosť, prejav túžby pohybovať sa, ohľaduplnosť k zdraviu iných i svojmu)

     uvedomuje si seba samého, uvedomuje si dôsledky správania sa voči iným

     presadzuje seba samého, obhajuje seba i iných

     osvojilo si sociálne kompetencie (práca a život v kolektíve, vytrvalosť v hre, nadväzovanie kontaktov s inými, akceptuje odlišnosti, prejavuje predčitateľskú gramotnosť)

     komunikatívne spôsobilosti – volí primeraný spôsob komunikácie, dokáže komunikovať osvojené poznatky a skúsenosti, reprodukuje správy, oznamy

     dokáže riešiť jednoduché úlohy s pomocou učiteľky, porovnáva rozdiely, vyhodnocuje, odôvodňuje svoje názory

      

      

     b/ na úrovni 1. stupňa (ISCED 1)

     dosiahnutá úroveň kľúčových spôsobilostí nie je ukončená, je základom pre pokračovanie rozvíjania na 2. stupni

     osvojil si základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej a kultúrnej gramotnosti

     dokáže sa primeraný čas sústrediť

     dokáže sa súvisle ústne a písomne vyjadrovať primerane primárnemu stupňu vzdelania

     dokáže rozoznať pozitívny a negatívny prístup v komunikácii, uplatňuje pozitívny a ústretový prístup

     zvláda základné matematické myslenie a úkony

     ovláda základy IKT – kreslenie a písanie

     uvedomuje si rozdiel medzi realitou a virtuálnou realitou

     snaží sa o uplatňovanie rôznych možností riešenia, rozoznáva podstatné problémy od nepodstatných

     je asertívny, sebakritický, vie zvážiť dôsledky svojho konania pre okolie i seba samého

     uvedomuje si svoje práva, ale ctí práva druhých

     rešpektuje kolektív, pravidlá v ňom

     správa sa primerane okolnostiam, voči ostatným primerane situáciám, veku a sociálnym pozíciám a funkciám

      

     c/ na úrovni 2. stupňa (ISED 2)

     osvojené poznatky teoretické a získané kľúčové kompetencie sú pre neho základom pre ďalšie vzdelávanie,  dokáže ich ďalej rozvíjať a využívať v praktickom živote

     hodnoty, ku ktorým bol vedený v škole, ho motivujú k potrebe ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania

     dokáže sa orientovať v informáciách, vyhľadávať ich a využívať pri rozhodovaní sa

     dokáže komunikovať na primeranej úrovni – ovláda primeranú slovnú zásobu, dokáže argumentovať a obhájiť svoj názor v rozličných životných situáciách

     je schopný problémovo vnímať veci a situácie, je tolerantný k rôznym názorom a pohľadom na veci, ako i k rôznym multikultúrnym prejavom

     pozná históriu národa, regiónu

     ovláda základy cudzieho jazyka tak, že je schopný porozumieť textu a uplatniť sa v osobnej konverzácii

     ovláda základné legislatívne normy, je si vedomý svojich práv, ale i nevyhnutnosti rešpektovať práva iných

     má pozitívny vzťah k prírode, k okoliu, ktoré ho obklopuje, pomáha ho spoluvytvárať, chrániť a zveľaďovať

     dokáže sa orientovať v základných umeleckých hodnotách, rozoznáva gýč v akejkoľvek podobe od skutočných hodnôt

     dokáže využívať IKT v základnej forme (textový editor, tabuľky, grafy, inernet), dokáže tvoriť vlastné jednoduché prezentácie

     svojím vystupovaním, prezentovaním istých názorov a úspechmi v ďalšom štúdiu, resp. práci robí dobré meno škole.

      

     Ukončenie vzdelania

      

           Absolvovaním nižšieho sekundárneho vzdelania získa absolvent vysvedčenie s doložkou s vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Splní tým podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni.

      

      

      

      

      

      

      

     D. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

      

     Je zameraný na oblasti:

      

     1.Hodnotenie žiakov.

     2.Hodnotenie pedagógov.

     3.Hodnotenie školy.

      

     1.Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

      

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež motivácia do Ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je tiež hodnotenie schopnosti spojiť teoretické vedomosti so spôsobilosťami a zručnosťami.

     Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Zároveň budeme rešpektovať nasledovné skutočnosti:

     • individualitu žiaka (možnosť zdravotného vplyvu na výkon žiaka u žiakov so špeciálnymi vv potrebami, resp. žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia),
     • nestavať do popredia úspešnosť-neúspešnosť ako kritérium hodnotenia, naopak – hľadať, čo žiak vie, a zohľadňovať to pri hodnotení,
     • popri hodnotení známkou využívať rôzne iné formy: slovné hodnotenie, tabuľky úspešnosti, prezentácia prác detí (výtvarné, písomné práce, práce uverejnené v školskom časopise, resp. zaslané do rôznych súťaží, účasť prác jednotlivcov v projekte, hodnotenie a ocenenie podielu prác žiakov na živote školy (vytváranie priaznivých podmienok materiálnych),
     • v 5. ročníku prezentácia prác v školskom časopise, účasť v literárnych súťažiach (v rámci mediálnej výchovy),
     • prezentácia prác na areáli školy – realizácia nástenky ako priestoru na poznávanie živej prírody okolo nás (v rámci enviromentálnej výchovy).

      

     2.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

      

     Pri stanovení princípov hodnotenia pedagogických zamestnancov vychádzame z predpokladu, že pedagogický zbor školy tvoria pedagógovia vysokoškolsky vzdelaní, odborne spôsobilí vykonávať prácu učiteľa, učitelia s dlhoročnými skúsenosťami z práce s deťmi.

     • rozhovor
     • hospitácie, analýzy
     • výsledky žiakov v triede a v predmete, ktorý vyučuje (previerky, monitor, testy, úspechy žiakov v stredných školách)
     • ďalšie vzdelávanie
     • využívanie nových, moderných metód a foriem práce, učebných pomôcok, ich tvorba
     • vzťah učiteľov ku škole, ochota podieľať sa na riešení problémov školy.

      

      

      

      

      

     3.Hodnotenie školy

      

     Cieľ hodnotenia školy je:

      

     • informácie pre žiakov a rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov,
     • informácie pre verejnosť o stratégiách a postupoch dosahovania cieľov stanovených v školskom vzdelávacom programe

      

     Prioritou hodnotenia školy je

     • konštatovanie stavu, v akom sa škola nachádza z hľadiska vyššie uvedeného,
     • konštatovanie príčin, súvislostí a okolností, ktoré daný stav ovplyvňujú.

      

     Spôsoby hodnotenia školy

     a) vnútorné – vlastné hodnotenie úrovne podmienok materiálnych, personálnych, úrovne pedag. procesu  a dosahovaných výsledkov detí

     b) vonkajšie – názory rodičov v rámci triednych aktívov, plenárnych schôdzí, dní otvorených dverí, sporadické individuálne stretnutia s rodičmi

     -názory ostatnej verejnosti: obce v rámci stretnutí na zasadnutiach OZ, pri riešení materiálnych a technických problémov školy

     -sporadické návštevy v škole, hodnotenie úrovne vonkajšieho stavu

     -záujem o pedagogické pôsobenie pôsobenie v našej škole

     c) vonkajšie odborné: hodnotenie nadriadenými orgánmi v školstve (ŠŠI) - hodnotenie úrovne pedagogického pôsobenia, riadenia, celkového stavu školy: klímy, materiálnych podmienok, analýza príčin príp. nedostatkov.

      

     Záver

      

     Súčasťou školského vzdelávacieho programu sú učebné plány pre 1. a 5. ročník vychádzajúce čiastočne z potrieb školy a  z podmienok nášho regiónu.

     Školský vzdelávací program je otvorený dokument, ktorý bude dopĺňaný, resp. aktualizovaný v závislosti od podmienok: zavedenie školskej reformy, nové poznatky a skúsenosti z práce s deťmi.

      

      

     Borský Svätý Jur 17.9.2008                                                     Mgr. Alena Olšovská, riaditeľka

      

      

     ŠkVP prerokovaný: a) v pedagogickej rade 17.9.2008

              

                                     b/ v Rade školy 18.9.2008

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Učebný plán na 1. stupni v školskom roku 2014-2015

      

           Povinné predmety

     Vzdelávacia oblasť

     Predmety

     1. roč.

     2.

     roč.

     3.

     roč.

     4.

     roč.

     Spo.

     Jazyk a

     komunikácia

     slov. jazyk a literatúra

     8

     6

           6

           6

         26

     nemecký jazyk

      

      

      

      

      

     anglický jazyk

      

      

     3

     3

     6

     Príroda a spoločnosť

     prírodoveda

     0,5

     1

     1

     1

     3,5

     vlastiveda

      

     1

     1

     1

     3

      

      

      

      

      

      

     Človek a hodnoty

     etická/náb. vých.      

     0,5

     1

     1

     1

     3,5

     Matematika a práca

     s informáciami

     matematika

     4

     4

     3

     3

     14

     informatická výchova

      

     1

     1

     1

     3

     Človek                                              a svet práce

     pracovné vyučovanie

      

      

      

     1

     1

     Umenie a kultúra

     výtvarná výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     Zdravie a pohyb

     tel. a šport. výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     SPOLU

      

     17

     18

     20

     21

     76

      

     Školský vzdelávací program – voliteľné predmety

      

      

     Vzdelávacia oblasť

     Predmety

     1. roč.

     2.

     roč.

     3.

     roč.

     4.

     roč.

     Spo.

     Jazyk a

     komunikácia

     slov. jazyk a literatúra

     1

     2

           2

           1

           6

     nemecký jazyk

      

      

      

      

      

     druhý cudzí jazyk

      

      

      

      

      

     Príroda a spoločnosť

     prírodoveda

     1,5

      

      

     1

     2,5

     vlastiveda

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

      

      

     Človek a hodnoty

     etická/náb. vých.     

     0,5

      

      

      

     0,5

     Matematika a práca

     s informáciami

     matematika

      

     1

     1

     2

     4

     informatická výchova

      

      

      

      

      

     Človek                                              a svet práce

     pracovné vyučovanie

      

      

      

      

      

     Umenie a kultúra

     výtvarná výchova

     1

     1

     1

      

     3

     hudobná výchova

      

      

      

      

      

     Zdravie a pohyb

     tel. a šport. výchova

     1

     1

     1

      

     3

     SPOLU

      

     22

     23

     25

     26

     96

      

      

      

      

      

      

      

      

     Učebný plán na 2. stupni v školskom roku 2014-2015

           Povinné predmety

     Vzdelávacia oblasť

     Predmety

     5. roč.

     6.

     roč.

     7.

     roč.

     8.

     roč.

     9.

     roč.

     Spolu

     Jazyk a

     komunikácia

     slov. jazyk a literatúra

     5

     4

     4

     5

     5

     23

     anglický jazyk

     3

     3

     1

     1

     1

     9

     nemecký jazyk

      

     1

     3

     3

     3

     10

     Človek a príroda

     fyzika

      

     1

     1

     2

     1

     5

     chémia

      

      

     0,5

     1

     2

     3,5

     biológia

     1

     1

     1,5

     1

     1

     5,5

     Človek a spoločnosť

     dejepis

     1

     1

     1

     1

     2

     6

     geografia

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     občianska náuka

     1

     1

      

     0,5

     0,5

     3

     Človek a hodnoty

     etická/náb. vých.     

     1

     1

     1

     0,5

     0,5

     4

     Matematika a práca

     s informáciami

     matematika

     3,5

     4

     3,5

     4

     4

     19

     informatika

     0,5

     0,5

     0,5

     0,5

      

     2

     Človek                                              a svet práce

     svet práce

      

      

     0,5

     0,5

      

     1

     technika

      

      

     0,5

     0,5

      

     1

     Umenie a kultúra

     výtvarná výchova

     1

     1

     1

      

      

     3

     hudobná výchova

     1

     1

     1

      

      

     3

     výchova umením

      

      

      

      

     0,5

     0,5

     Zdravie a pohyb

     tel. a šport. výchova

     2

     2

     2

     2

     2

     10

     SPOLU

      

     21

     22,5

     23

     23,5

     23,5

     113,5

      

     Školský vzdelávací program – voliteľné predmety

     Vzdelávacia oblasť

     Predmety

     5. roč.

     6. roč.

     7. roč.

     8.

     roč.

     9.

     roč.

     Spolu

     Jazyk a

     komunikácia

     Slov. jazyk a literatúra

      

     1

     1

      

      

     2

     anglický jazyk

      

      

     1

     1

     1

     3

      

     nemecký jazyk

      

     1

      

      

      

     1

     Človek a príroda

     biológia

     1

      

     0,5

     1

      

     2,5

     fyzika

      

     1

     1

      

     1

     3

     chémia

      

      

     0,5

     1

      

     1,5

     enviromentálna vých.

     1

      

      

      

      

     1

     Človek a

     spoločnosť

     geografia

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     dejepis

     1

     1

     1

      

     1

     4

      

     občianska náuka

      

      

      

      

     0,5

     0,5

     Človek a hodnoty

     Etická/nábož.v.

      

      

      

     0,5

     0,5

     1

     Matematika a práca

     s informáciami

     matematika

     1,5

     1

     0,5

     1

     2

     6

     informatika

     0,5

     0,5

     0,5

     0,5

      

     2

     Človek                                              a svet práce

     Svet práce

      

      

     0,5

      

      

     0,5

     technika

      

      

      

     0,5

      

      

     Umenie a kultúra

     výtv. vých. (umením)

      

      

      

      

     0,5

     0,5

     SPOLU

      

     6

     6,5

     7

     6,5

     7,5

     32,5

     Spolu v ročníku

      

     27

     29

     30

     30

     30

     146

      

     Poznámky

      

      

     A.Delenie predmetov:

     informatická výchova 3.,5.,6. roč.

     etická výchova

     nemecký jazyk 6. roč.

     anglický jazyk 3.,5.,6. roč.

     telesná výchova 6. roč.

      

      

     B.Spájanie žiakov do skupín: telesná výchova 5.-7., a 8.-9. ročník (dievčatá, chlapci).

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            
      
      
        

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke