• profil školy

    •  

      

      

      
      
      

     NázovZákladná škola s materskou školou

     SídloHviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur

     ZriaďovateľObec Borský Svätý Jur

     Formaprávny subjekt

     IČO: 37837036

     DIČ: 2021622856

     Kontakty034 7772129 – materská škola, školská jedáleň         

     Kontakty034 7772146 - základná škola                                      

                      riaditelka2@gmail.com

     RiaditeľkaMgr. Alena Olšovská

     Zástupca riaditeľky pre základnú školuMgr. Jozef Baláž

     Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školuMgr. Beata Stahlová

     Výchovný poradca: Mgr. Katarína Ježková

     Školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy: materská škola, školská jedáleň, školský klub detí

      

      

      

      

     Všeobecne o škole

      

     základná škola

      

     cca 150 žiakov

     13 kvalifikovaných vyučujúcich, 1 kvalifikovaná vychovávateľka v školskom klube detí

     vyučovanie cudzích jazykov: anglický jazyk povinne od 3. triedy, nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk od 6. triedy

     mimoškolská činnosť

     • 13 záujmových krúžkov rôzneho zamerania, dobré predpoklady pre športovú prípravu – systematická práca v oblasti športu v rámci športových krúžkov a činnosti atletického oddielu pri základnej škole, dosahovanie výborných výsledkov v okresných až celoslovenských športových súťažiach, v atletike i súťažiach medzinárodnej úrovne
     • „Škola roka“ 2009 a 2013, ocenenie v rámci vyhodnotenia 5-tich najlepších škôl do 300 žiakov na Slovensku
     • činnosť detského folklórneho súboru Juránek – deti od najmenšieho veku (3-14 rokov), bohatý repertoár z oblasti folklóru, reprezentácia školy i obce, v rámci súboru i práca s rodičmi a priateľmi folklóru (organizovanie spoločných pobytov v letných táboroch)

      

     škola je zapojená do projektov

     • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, operačný program Vzdelávanie
     • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
     • Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, využitie hodín Tv
     • TIMSS 2015 – zisťovanie zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 5. ročníka
     • E-testovanie9

      

     materiálne podmienky pre prácu

     • budova školy a 2 pavilóny (telocvičňa s priľahlými priestormi a pavilón pre MŠ, jedáleň a školskú dieľňu)
     • 2008-2009 rekonštrukcia hlavnej budovy a pavilónu s MŠ s jedálňou (eurofondy)
     • skvalitňovanie podmienok pre prácu postupnou rekonštrukciou priestorov: zrekonštruovaný interiér telocvične a priľahlých soc. zariadení a kabinetov, rekonštrukcia elektro, postupné budovanie kabinetov, učebne varenia, revitalizácia areálu školy vysádzaním okrasných rastlín, drevín a starostlivosť o ne
     • postupné vybavenie tried novým nábytkom
     • okrem kmeňových učební tried (9) dve učebne IKT, štyri interaktívne tabule, špeciálna učebňa na vyučovanie fyziky, chémie, knižnica, postupné vybavenie učební IK technikou
     • dve trávnaté ihriská s rozlohou hádzanárskych, jedno volejbalové ihrisko
     • možnosť využitia areálu školy na šport i oddych
     • postupná rekonštrukcia vonkajších priestorov: pergola vedúca do pavilónu MŠ a jedálne, chodníky

      

     školský klub detí

      

     • združuje deti 1. stupňa ZŠ
     • kvalifikovaná vychovávateľka
     • spolupráca s vyučujúcimi 1. i 2. stupňa

      

     materská škola

     • priestory pavilónu spolu so školskou jedálňou
     • kapacita dvoch tried, stopercentná naplnenosť (45 detí)
     • 4 kvalifikované učiteľky
     • spolupráca so základnou školou - využívanie priestorov ZŠ (telocvičňa, učebňa IKT, odborná pomoc v oblasti využívania IKT)
     • postupné skvalitňovanie materiálnych podmienok pre prácu rekonštrukciou priestorov a vybavovaním pomôckami a IK technikou (interaktívna tabuľa, PC pre administratívne práce i pre prácu s deťmi)
     • rozširovanie možností pre činnosť detí MŠ: budovanie vonkajšej zastrešenej otvorenej plochy

      

     školská jedáleň

     • rekonštrukciou tejto časti pavilónu vznikli priestory modernej školskej kuchyne a jedálne s možnosťou využívania na organizovanie školských akcií
     • cca 135 stravníkov z radov detí, zamestnancov
     • možnosť stravovania cudzích stravníkov

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
   • riaditelka2@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • katkajezkova@gmail.com
   • +421 347772146
   • Hviezdoslavova 215
   • 37837036
   • 2021622856
 • Fotogaléria

  • MŠ- rozlúčka
  • Veľká noc v škôlke
  • Šafránkovo gazdovstvo
  • Na návšteve u prvákov
  • MŠ- deň matiek
  • Zápis detí do prvého ročníka
  • Plavecký výcvik
  • Všetkovedko
  • ZŠ- divadelné predstavenie
  • Zima v škôlke
  • Knižnica
  • Jar v škôlke