• MŠ_ Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom materskej školy

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom materskej školy

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

       

      Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

      Na začiatku nového školského roka je potrebné, aby ste priniesli vypísané tlačivo "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka" v ktorom prehlasujete, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19 ani iného akútneho ochorenia (príloha č. 2).  

       

      Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.1).

       

      Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021:

      - zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (dodržiavať povinnosť nosenia rúšok),

      - celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,

      - pri vstupe je umiestnená bezdotyková dezinfekcia na ruky . Je povinnosťou zákonného zástupcu, aby sebe a dieťaťu dezinfikoval ruky pred vstupom do vnútorných priestorov,

      - zákonný zástupca dieťa v šatni prezlečie a odvedie pedagogickému zamestnancovi do triedy. Učiteľka môže vykonať zdravotný filter aj s meraním teploty,

      - dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,

      - v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,

      - rešpektuje zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek iného materiálu z domáceho prostredia.

      - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      - povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,

      - pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Odporúčame, aby sa rodičia zdržiavali v areáli MŠ minimálne,

      - zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. Rezervné rúško ostáva stabilne v skrinke, neprenášate ho domov,

      - v priebehu celého dňa byť dostupný na telefóne, ak by sa zhoršil zdravotný stav dieťaťa,

      - ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID – 19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

       

      Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID – 19 majú smerovať ku implementácii odporúčaní verejného zdravotníctva založené na princípe ROR -–Rúško, Odstup, Ruky.

      Rúško – opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch.

      - pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška,

      - v miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

       Odstup – opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít.

      -  zamestnanci podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu,

      - v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi organizuje v exteriéri, predovšetkým v areáli MŠ. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

      Ruky – opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      - umývadlá sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk; poháriky, zubné pasty a kefky sa nepoužívajú,

      - osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových / vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

      Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.

       

      Ďakujeme, spoločne to zvládneme. Teší sa na Vás celý kolektív MŠ.

       

      Tlačivá na stiahnutie:

     • Organizácia školského roka 2020 – 2021 v súvislosti s prevenciou COVID-u

     • Súčasťou sú i prílohy vo Worde:

      - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      1. Školský rok 2020 – 2021 začína 2. 9. 2020 (streda) o 8,00 hod. v triedach. Povoľuje sa  prítomnosť len jedného zákonného zástupcu žiakov 1. ročníka s rúškom.
      2. Od 3. 9. 2020 prebieha riadne vyučovanie s dodržaním zvýšených hygienických opatrení.
      3. Od 3.9. 2020 pracuje školský klub detí za zvýšených hygienických opatrení.
      4. 3. 9. 2020 (štvrtok) budú žiaci dostávať učebnice na školský rok.

       

      Zvýšené hygienické opatrenia

      1. Do 14. 9. 2020 povinnosť nosiť rúško pre žiakov 2. stupňa, žiaci stupňa len mimo triedy, pre pedagogických zamestnancov odporučenie nosiť rúško alebo štít.
      2. Do 14. 9. 2020 bude vyučovanie prebiehať v aktualizovanom režime: nebudú sa spájať žiaci z rôznych tried, žiaci budú trvalo vo svojej učebni, cez prestávky budú v triedach; organizácia školy bude prebiehať bez organizovania hromadných akcií.
      3. Do 14. 9. 2020 bude pracovať školský klub detí len na úrovni 1. a 2. triedy, pre žiakov 3. a 4. triedy začína ŠKD od 17. 9. 2020.
      4. Do 20. 9. 2020 sa nebude využívať telocvičňa.
      5. V interiéri školy aj pri čakaní ráno pred hlavnou budovou minimalizovať vzájomný kontakt.
      6. V škole je zabezpečená v zmysle odporúčaní  dezinfekcia rúk, priestorov, priame a časté vetranie priestorov.
      7. V zmysle nariadení a odporúčaní bude upravený režim stravovania v školskej jedálni.
      8. Pri akýchkoľvek príznakoch infekcie dýchacích ciest, podozrení na ochorenie COVID-19 je zákaz vstupu do budovy, pri zistení podozrenia v interiéri školy je žiak izolovaný v miestnosti a sú kontaktovaní rodičia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      9. Žiaci sú priebežne upozorňovaní na dodržiavanie pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      Rodičia a zákonní zástupcovia

      1. Vychovávajú deti k dodržiavaniu hygienicko-epidemiologických pravidiel (nosenie rúška, časté umývanie rúk, dodržiavanie odstupov, pravidlá pri kašľaní a kýchaní).
      2. Zabezpečí pre dieťa 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.
      3. Rešpektuje a dodržiava pokyny riaditeľky školy súvisiace so zvýšenými hygienickými opatreniami.
      4. Pri nástupe dieťaťa do školy predloží Dotazník a vyhlásenie (Príloha č.3 ) a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, že jeho dieťa neprejavuje príznaky ochorenia a nemá karanténne opatrenie (Príloha č. 4).
      5. V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19 informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
      6. Pri nariadení karantény lekárom alebo regionálnym hygienikom je povinnosťou informovať školu a dieťa je z vyučovania vylúčené.

       

      Pozn.:

      • podrobné informácie nájdete na stránke MŠV a Š SR

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

      • v prípade, že rodičia nemajú možnosť vytlačiť Prílohu č. 3, môžu si ju vyzdvihnúť v škole vo štvrtok 27. 8. a v piatok 28. 8.    9,00 – 11,00 hod.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10345