• Školská spôsobilosť

     • List z CPPPaP Senica

      Milí rodičia, zákonní zastupcovia detí,

       v súčasnej   mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie  koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

      Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008  bude zápis do 1.roč. ZŠ  prebiehať v termíne  od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19   každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  ísť na zápis do 1.roč. ZŠ. 

      Medzi nimi  sú však aj deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, ako i o tom, či dieťa zvládne nároky školy. Preto týmto rodičom ponúkame možnosť objednať sa na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

      1. telefonicky  na čísle: 0911 316 150

                               alebo 

      2. mailom na adrese: pppsenica@centrum.sk V objednávke mailom prosím uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uvediete ktorú.

                               alebo 

      3. prostredníctvom online formulára (https://form.jotform.com/200862302347044) - po rozkliknutí odkazu treba vyplniť požadované údaje, ktoré budú následne zaznamenané.

        

      Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.      Viac tu: https://cpppapse.webnode.sk/news/vysetrenie-skolskej-sposobilosti/

     • Aktuálne informácie

     • Aktuálne informácie

       

      Vzhľadom na aktuálny vývin situácie rozhodlo MŠVV a Š SR o:

      • zrušení Testovania9/2020 v školskom roku 2019 – 2020,
      • aktualizácii zápisu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020 – 2021,
      • možnosti využívať novovzniknutú stránku www.ucimenadialku.sk ako doplnenie študijného materiálu, ale aj ďalších možností, napr. vzdelávacích a dramatických programov v RTVS a najnovšie pre starších i 100.snd.sk.

      Zároveň veríme, že vzájomná komunikácia funguje, že pokyny a usmernenia sú postačujúce a pomáhajú vám zorientovať sa. Ak máte akýkoľvek problém, obráťte sa na triednych učiteľov, resp. vedenie školy. A držte sa!

     • Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020 – 2021

     • Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020 – 2021

       

                  V zmysle pokynov MŠVV a Š SR oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020 – 2021 bude pre prerušenie prevádzky školy prebiehať v termíne 15. 4. – 30. 4. 2020. Na webovej stránky školy stiahnite tlačivá Zápis do 1. ročníka, Prijatie do 1. ročníka, vyplňte a spolu s kópiou rodného listu dieťaťa pošlite mailom na adresu riaditelka2@gmail.com alebo v obálke poštou.

                  O ďalšom postupe budeme informovať.

     • Vzdelávanie doma

     • Počas učenia sa doma vás budú usmerňovať vaši učitelia jednotlivých predmetov  či triedni učitelia. Po porade a konzultáciách s vyučujúcimi a zvážení vhodných foriem komunikácie a tiež po zvážení možností využitia IKT budeme postupovať nasledovne:

      1. stupeň: pani učiteľky budú s vami v telefonickom, mailovom kontakte a tiež vás budú navigovať v možnosti využitia portálu www.bezkriedy.sk,
      2. stupeň bude dostávať úlohy prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, samozrejmá je i telefonická a mailová komunikácia s učiteľom v prípade potreby,
      3. sledujte tiež možnosti vzdelávacích či dramatických programov ponúkaných televíziou (hlavne STV2, STV3, ČT2, ČT24) -  tu vás tiež budeme navigovať.

      Dôležitá je však i vaša vzájomná pomoc: odovzdávať si informácie, ak sa k niekomu nedostali, možno i pomôcť s tlačením materiálu, ak treba, lebo nie každý je doma optimálne vybavený, zavolať, ak vám momentálne nie je O.K. – najlepšia komunikácia je rozhovor. Jednoducho  „podržať sa“ navzájom.

      Nakoniec  želáme opakovane: pokojné nasledujúce dni!

       

     • Vyjadrenie riaditeľky školy

     • Vážení rodičia,

      vážnosť situácie v spoločnosti, vyplývajúca z opatrení na spomalenie šíriaceho sa koronavírusu, si vyžiadala zavrieť školy a školské zariadenia. V tejto súvislosti sa vo verejnosti rieši spôsob vzdelávania na diaľku využívaním elektronických médií až tak intenzívne, že niekedy vzniká dojem, že forma a prostriedky potláčajú samotnú podstatu.

       

      viac: 

     • Usmernenie pre žiakov a rodičov

     • Usmernenie pre žiakov a rodičov

       

                  V súvislosti s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v dňoch 16. 3. 2020 – 27. 3. 2020 odporúčame žiakom, aby počas voľných dní opakovali, precvičovali a upevňovali učivo, ktoré bolo v rámci jednotlivých predmetov prebrané doteraz. Na prvom stupni a v nižších ročníkoch 2. stupňa  najmä pravopis, čítanie a prebrané základné matematické úkony. Na opakovanie možno  využiť učebnice, poznámky v zošitoch a učebné materiály, ktoré im odporúčali vyučujúci priebežne. Žiakom 9. ročníka budú zasielané materiály a usmernenia v rámci prípravy na Testovanie9. Zároveň prosíme rodičov, aby v tomto smere dohliadli na pracovný režim detí.

                  V každom prípade želáme všetkým pokojne prežité nasledujúce dni.

     • Oznámenie

     •  

                  V rámci opatrení proti šíriacemu sa koronavírusu riaditeľstvo školy oznamuje, že od stredy 11. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020 bude výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a výchovný proces v materskej škole prerušený. Zároveň sa rušia všetky hromadné akcie s deťmi. O ďalšom postupe budeme rodičov a verejnosť informovať v piatok 13. 3. 2020.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
    • riaditelka2@gmail.com
    • +421 347772146
    • Hviezdoslavova 215 908 79 Borský Svätý Jur Slovakia
    • 37837036
    • 2021622856
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 10356